Obec Nesluša v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Nesluša z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Identifikácia nehnuteľného majetku obce

Predmet prevodu – vodný zdroj – studňa – na parcele KNC 2954 v katastrálnom území Nesluša – pri bytovom dome č. 963.

Zriadenie vecného bremena – prístup obyvateľov a vlastníkov bytov v bytovom dome č. 963 k vodnému zdroju – studňa na parcele KNC 2954 v katastrálnom území Nesluša.

Odôvodnenie zámeru hodného osobitného zreteľa

Odovzdaním vlastníctva vodného zdroja sa zabezpečí dodávka pitnej vody obyvateľom danej nehnuteľnosti. Vecným bremenom sa zabezpečí prístup ku prevádzke a údržbe vodného zdroja pod správou obyvateľov a vlastníkov bytov v bytovom dome č. 963. Nakoľko obec má záujem vybudovať v blízkosti bytového domu z bývalej budovy základnej školy zariadenie pre seniorov a previesť danú parcelu na nového vlastníka, ktorý vybuduje a zabezpečí prevádzkovanie tohto zariadenia.

Spôsob a prevod nehnuteľného majetku obce Nesluša bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Nesluša dňa 28. 06. 2019 uznesením č. III-13/2019.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Nesluša dňa 19. 07. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.