Obec Nesluša v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Nesluša:

Identifikácia nehnuteľného majetku obce

Majetok obce Nesluša  - parcela KNE 10550 - o celkovej výmere 294 m2 zapísaný na LV 5128 k. ú. Nesluša ako zastavaná plocha a nádvorie.

Prenajatá bude časť parcely KNE 10550 o výmere 70 m2 podľa návrhu žiadateľky na poľnohospodárske účely. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2022.

Žiadateľ o prenájom

Anna Šurhaňáková, bytom Nesluša 387.

Spôsob a prenájom nehnuteľného majetku obce Nesluša bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Nesluša dňa 21. 06. 2022 uznesením č. III-35/2022.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Nesluša dňa 06. 07. 2022

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.