Zverejnenie zámeru obce na prevod nehnuteľného majetku obce Nesluša z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Nesluša v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Nesluša z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

Identifikácia nehnuteľného majetku obce

Parcela č. KNC 1473 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1199 m2. Vlastníkom parcely je Obec Nesluša v podiele 1/1 - LV 1244.

Parcela č. KNE 2919 – orná pôda o výmere 533 m2. MUDr. Robert Patyk je podielovým spoluvlastníkom v podiele 2/12 - LV č. 11341.

Parcela č. KNC 1475/1 – záhrada o výmere 609 m2. Tatiana Patyková a MUDr. Robert Patyk sú podielovými spoluvlastníkmi, každý v podiele 1/2 - LV č. 149.
 
Prevod majetku bude zrealizovaný kúpnou zmluvou podľa vyhotoveného geometrického plánu č. 30/2021 na určenie vlastníctva k parcelám č. 1472/2, č. 1472/3 a na oddelenie parciel č. 1473/2, 1475/4, ktorý vypracovala Geokancelária, s. r. o., Belanského 2725, Kysucké Nové Mesto, IČO: 36411051 dňa 14. 04. 2021, ktorý bol úradne overený dňa 30. 06. 2021 Okresným úradom Kysucké Nové Mesto, katastrálnym odborom pod číslom 316/2021.

Geometrickým plánom č. 30/2021 došlo k nasledovným zmenám:

 • pôvodná parcela č. KNC 1473 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1199 m2 bola rozdelená na:
  • novovytvorenú parcelu KNC – parc. č.1473/1 zast. plocha a nádvorie o výmere 1164 m2,
  • novovytvorenú parcelu KNC – parc. č.1473/2 zast. plocha a nádvorie o výmere 35 m2;
 • z pôvodnej parcely č. KNE 2919 – orná pôda o výmere 533 m2 boli vytvorené nové parcely:
  • novovytvorená parcela KNC – parc. č.1472/2 zast. plocha a nádvorie o výmere 483 m2,
  • novovytvorená parcela KNC – parc. č.1472/3 zast. plocha a nádvorie o výmere 50 m2;
 • pôvodná parcela č. KNC 1475/1 záhrada o výmere 609 m2 bola rozdelená na:
  • novovytvorenú parcelu KNC – parc. č.1475/1 záhrada o výmere 500 m2,
  • novovytvorenú parcelu KNC – parc. č.1475/4 záhrada o výmere 109 m2.

Kúpnou zmluvou Obec Nesluša kupuje do výlučného vlastníctva parcelu č. KNC 1475/4 záhrada o výmere 109 m2 za kúpnu cenu 2,50 €/m2 od MUDr. Roberta Patyka a Tatiany Patykovej. Ďalej Obec Nesluša kupuje podiel 2/12 z celkovej výmery novovytvorenej parcely č. 1472/2 o výmere 81 m2 za kúpnu cenu 2,50 €/m2 od MUDr. Roberta Patyka. Obec Nesluša sa stane výlučným vlastníkom novovytvorenej parcely č. KNC 1472/2 - zast. plocha a nádvorie o výmere 483 m2

Kúpnou zmluvou MUDr. Robert Patyk kupuje do výlučného vlastníctva parcelu č. KNC 1473/2 - zast. plochu a nádvorie výmere 35 m2 za kúpnu cenu 2,50 €/m2 a podiel 5/6 z celkovej výmery novovytvorenej parcely č. 1472/3 o výmere 42 m2 za kúpnu cenu 2,50 €/m2 od Obce Nesluša. MUDr. Robert Patyk sa stane výlučným vlastníkom novovytvorenej parcely č. KNC 1472/3 - zast. plocha a nádvorie o výmere 50 m2.

Náklady spojené s prepisom tejto nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností bude hradiť Obec Nesluša.

Zdôvodnenie osobitného zreteľa

Akceptovaním kúpno-predajnej zmluvy dôjde k vysporiadaniu majetkových pomerov v oblasti areálu bývalej materskej školy.

Spôsob a prevod nehnuteľného majetku obce Nesluša bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Nesluša dňa 26. 05. 2021 uznesením č. II-9/2021.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Nesluša dňa 25. 02. 2022.

Ing. Zuzana Jancová
starostka obce

Príloha

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.