Zverejnenie zámeru obce na prevod nehnuteľného majetku obce Nesluša z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Nesluša v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Nesluša z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Identifikácia nehnuteľného majetku obce

Obecný pozemok parcela č. KNC 1440 - zast. plocha a nádvorie o výmere 571 m2 v katastrálnom území Nesluša, vedená na LV č. 1244.

Prenajatá bude časť parcely č. KNC 1440 o výmere 0,68 m2 (priestor na okraji parcely č. KNC 1440 susediaci s parcelou č. KNC 1445):

  • žiadateľ o prenájom – Packeta Slovakia, s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, zastúpený: Matúšom Bausom.

Zdôvodnenie osobitného zreteľa

Jedná sa o službu obyvateľstvu, ktorá zlepší a zjednoduší prístup obyvateľov k službe doručovania zásielok.

Spôsob a prevod nehnuteľného majetku obce Nesluša bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Nesluša dňa 30. 09. 2021 uznesením č. IV-16/2021.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Nesluša dňa 01. 10. 2021.

Ing. Zuzana Jancová
starostka obce

Príloha

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.