Zverejnenie zámeru obce na prevod nehnuteľného majetku obce Nesluša z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Nesluša v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Nesluša z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Identifikácia nehnuteľného majetku obce

Majetok obce Nesluša zapísaný na LV 1244 k. ú. Nesluša ako stavba Horná škola s. č. 962 na KN C 2953 a pozemky KN C 2954 – zastavaná plocha a nádvoria o výmere 3485 m2, KN C 2953 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 335 m2.

Žiadateľ o kúpu: Mgr. Pavol Korman, PK partner SK, s. r. o.

Náklady spojené s prepisom tejto nehnuteľnosti v katastri nehnuteľnosti budú hradené podľa zmluvy.

Zdôvodnenie osobitného zreteľa

Záväzok kupujúceho prestavať stavbu s. č. 962 na KN C 2953 na zariadenie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, pričom kupujúci bude povinný pod sankciou odstúpenia od zmluvy dodržať tieto podmienky:

  • zaplatenie kúpnej ceny do troch dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy;
  • odo dňa nadobudnutia majetku obce do jedného roka podať žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a od jeho právoplatnosti do dvoch rokov o vydanie stavebného povolenia a po jeho právoplatnosti do dvoch rokov začať prestavbu;
  • vo vybudovanom zariadení sociálnych služieb garantovať obsadenosť obyvateľmi obce Nesluša min. v rozsahu 20 % ubytovacej kapacity;
  • v prípade neskoršieho prevodu majetku inému vlastníkovi, kupujúci bude ručiť za to, že po dobu určenú obcou zostane zachovaný účelu prevodu majetku;
  • poskytnúť pre stavbu "obytný dom č. s. 963 na KN C 2952 k. ú. Nesluša" pozemok na minimálne šesť parkovacích státí za účelom parkovania vlastníkov bytov v tejto bytovke;
  • zachovanie vodného zdroja pre stavbu "obytný dom č. s. 963 na KN C 2952 k. ú. Nesluša".

Spôsob a prevod nehnuteľného majetku obce Nesluša bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Nesluša dňa 06. 12. 2019 uznesením č. V-18/2019.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Nesluša dňa 07. 01. 2020.

Ing. Zuzana Jancová
starostka obce

Príloha

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.