Zverejnenie zámeru obce na prevod nehnuteľného majetku obce Nesluša z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Nesluša v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Nesluša z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Identifikácia nehnuteľného majetku obce

Obecný pozemok parcela č. KNC 1769/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 80 m2 v katastri obce Nesluša, vedená na LV č. 1244.

Žiadateľ o kúpu: Pavol Janíček, bytom Nesluša 237, žiadosť bola doručená na Obecný úrad Nesluša dňa 04.04.2018 a zaevidovaná pod p. č. 2018/471.

Náklady spojené s prepisom tejto nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností bude hradiť žiadateľ.

Zdôvodnenie osobitného zreteľa

Vyrovnanie hranice miestnej komunikácie, odpredajom sa prejazd cesty nebude blokovať a zarovnanie hranice komunikácie bude mať aj estetický význam. Jedná sa o minimálnu a pre obec Nesluša nepotrebnú časť pozemku.

Spôsob a prevod nehnuteľného majetku obce Nesluša bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Nesluša dňa 29. 06. 2018 uznesením č. II-14/2018.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Nesluša dňa 07. 09. 2018.

Ing. Zuzana Jancová
starostka obce

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.