obrazok

zamery_predaja

zamery_predaja

Zámer obce na prevod nehnuteľného majetku

  • Kategória: zamery_predaja
  • Uverejnené: piatok, 07. september 2018, 12:55

Zverejnenie zámeru obce na prevod nehnuteľného majetku obce Nesluša z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Nesluša v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Nesluša z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Identifikácia nehnuteľného majetku obce

Obecný pozemok parcela č. KNC 1769/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 80 m2 v katastri obce Nesluša, vedená na LV č. 1244.

Žiadateľ o kúpu: Pavol Janíček, bytom Nesluša 237, žiadosť bola doručená na Obecný úrad Nesluša dňa 04.04.2018 a zaevidovaná pod p. č. 2018/471.

Náklady spojené s prepisom tejto nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností bude hradiť žiadateľ.

Zdôvodnenie osobitného zreteľa

Vyrovnanie hranice miestnej komunikácie, odpredajom sa prejazd cesty nebude blokovať a zarovnanie hranice komunikácie bude mať aj estetický význam. Jedná sa o minimálnu a pre obec Nesluša nepotrebnú časť pozemku.

Spôsob a prevod nehnuteľného majetku obce Nesluša bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Nesluša dňa 29. 06. 2018 uznesením č. II-14/2018.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Nesluša dňa 07. 09. 2018.

Ing. Zuzana Jancová
starostka obce

Prílohy

Zámer obce na prevod nehnuteľného majetku

  • Kategória: zamery_predaja
  • Uverejnené: pondelok, 11. jún 2018, 11:22

Zverejnenie zámeru obce na prevod nehnuteľného majetku obce Nesluša z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Nesluša v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Nesluša z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Identifikácia nehnuteľného majetku obce

Obecný pozemok - parcela č. KNC 1453/2 – 181 m2 ostatnej plochy v katastri obce Nesluša, ktorá bola oddelená GP. č. 122/2017 vyhotoveným dňa 31. 07. 2017 z parcely č. KNC 1453, ktorá je vedená na LV Obce Nesluša č. 1244 bude zamenený za 2 pozemky vo vlastníctve Petra Rebetiaka a to - parcelu č. KNC 1448/2 ornú pôdu o výmere 49 m2, ktorá bola oddelená GP. č. 60/2017 vyhotoveným dňa 29. 06. 2017 z parcely č. KNC 1448, ktorá je vedená na LV č. 1212 a parcelu č. KNE 2917 ornú pôdu o výmere 167 m2 vedená na LV č. 3082.

Žiadateľ o zámenu: Obec Nesluša a Peter Rebetiak, bytom Nesluša č. 165.

Zámena pozemkov je navrhovaná bezodplatná.

Náklady spojené s prepisom tejto nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností bude hradiť Obec Nesluša.

Zdôvodnenie osobitného zreteľa

Obec Nesluša chce zosúladiť skutočný stav so stavom v katastri nehnuteľností a usporiadať vlastníctvo pozemkov na obecnom cintoríne.

Spôsob a prevod nehnuteľného majetku obce Nesluša bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Nesluša dňa 19. 02. 2018 uznesením č. I-26/2018.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Nesluša dňa 11. 06. 2018.

Ing. Zuzana Jancová
starostka obce

Prílohy