obrazok

zamery_predaja

zamery_predaja

Zámer obce na prevod nehnuteľného majetku

 • Kategória: zamery_predaja
 • Uverejnené: pondelok, 17. august 2020, 14:22

Zverejnenie zámeru obce na prevod nehnuteľného majetku obce Nesluša z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Nesluša v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Nesluša z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Identifikácia nehnuteľného majetku obce

Majetok obce Nesluša zapísaný na LV 1244 k. ú. Nesluša ako stavba Horná škola s. č. 962 na KN C 2953 a pozemky KN C 2954 – zastavaná plocha a nádvoria o výmere 3485 m2, KN C 2953 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 335 m2.

Na základe zverejnenia zámeru obce na odpredaj nehnuteľného majetku za najvýhodnejšiu ponuku pre obec so zložením polovičnej zábezpeky hodnoty ponúkanej sumy na účet obce a za podmienok, ktoré boli zverejnené.

Žiadatelia o kúpu: M&G - IRON, s. r. o., 013 04 Dolná Tížina 315 a Diamant J&D, n. o., U Čajkov 526, 01305 Belá.

Náklady spojené s prepisom tejto nehnuteľnosti v katastri nehnuteľnosti budú hradené podľa zmluvy.

Zdôvodnenie osobitného zreteľa

Záväzok kupujúceho prestavať stavbu s. č. 962 na KN C 2953 na "zariadenie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov", pričom kupujúci bude povinný pod sankciou odstúpenia od zmluvy dodržať tieto podmienky:

 • zaplatenie kúpnej ceny do troch dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy;
 • odo dňa nadobudnutia majetku obce do jedného roka podať žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a od jeho právoplatnosti do dvoch rokov o vydanie stavebného povolenia a po jeho právoplatnosti do dvoch rokov začať prestavbu
 • vo vybudovanom zariadení sociálnych služieb garantovať obsadenosť obyvateľmi obce Nesluša min. v rozsahu 20 % ubytovacej kapacity, pričom obyvateľom obce Nesluša nesmie výška platených nákladov v zariadení o viac ako 20 % presiahnuť výšku nákladov, aké v danom čase pripadnú v štátnych zariadeniach s obvyklým predmetom poskytovania služieb;
 • aj v prípade neskoršieho prevodu majetku inému vlastníkovi, kupujúci bude ručiť za to, že po dobu 50 rokov určenú obcou zostane zachovaný účelu prevodu majetku;
 • poskytnúť pre stavbu "obytný dom č. s. 963 na KN C 2952 k. ú. Nesluša" pozemok na minimálne šesť parkovacích státí za účelom parkovania vlastníkov bytov v tejto bytovke a to za podmienok, aké sú určené pre parkovanie vozidiel na obecných pozemkoch podľa platného VZN obce;
 • zachovanie vodného zdroja - studňu vybudovanú pre stavbu „obytný dom č. s. 963 na KN C 2952 k. ú. Nesluša“ bezplatne.

Spôsob a prevod nehnuteľného majetku obce Nesluša bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Nesluša dňa 06. 12. 2019 uznesením č. V-18/2019.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Nesluša dňa 17. 08. 2020

Ing. Zuzana Jancová
starostka obce

Príloha

Zámer obce na prevod nehnuteľného majetku

 • Kategória: zamery_predaja
 • Uverejnené: pondelok, 15. jún 2020, 13:21

Zverejnenie zámeru obce na prevod nehnuteľného majetku obce Nesluša z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Nesluša v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Nesluša z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Identifikácia nehnuteľného majetku obce

Majetok obce Nesluša zapísaný na LV 1244 k. ú. Nesluša ako stavba Horná škola s. č. 962 na KN C 2953 a pozemky KN C 2954 – zastavaná plocha a nádvoria o výmere 3485 m2, KN C 2953 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 335 m2.

Náklady spojené s prepisom tejto nehnuteľnosti v katastri nehnuteľnosti budú hradené podľa zmluvy.

Zdôvodnenie osobitného zreteľa

Záväzok kupujúceho prestavať stavbu s. č. 962 na KN C 2953 na "zariadenie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov", pričom kupujúci bude povinný pod sankciou odstúpenia od zmluvy dodržať tieto podmienky:

 • zaplatenie kúpnej ceny do troch dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy;
 • odo dňa nadobudnutia majetku obce do jedného roka podať žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a od jeho právoplatnosti do dvoch rokov o vydanie stavebného povolenia a po jeho právoplatnosti do dvoch rokov začať prestavbu;
 • vo vybudovanom zariadení sociálnych služieb garantovať obsadenosť obyvateľmi obce Nesluša min. v rozsahu 20 % ubytovacej kapacity, pričom obyvateľom obce Nesluša nesmie výška platených nákladov v zariadení o viac ako 20 % presiahnuť výšku nákladov, aké v danom čase pripadnú v štátnych zariadeniach s obvyklým predmetom poskytovania služieb;
 • aj v prípade neskoršieho prevodu majetku inému vlastníkovi, kupujúci bude ručiť za to, že po dobu 50 rokov určenú obcou zostane zachovaný účel prevodu majetku;
 • poskytnúť pre stavbu "obytný dom č. s. 963 na KN C 2952 k. ú. Nesluša" pozemok na minimálne šesť parkovacích státí za účelom parkovania vlastníkov bytov v tejto bytovke a to za podmienok, aké sú určené pre parkovanie vozidiel na obecných pozemkoch podľa platného VZN obce;
 • zachovanie vodného zdroja - studňu vybudovanú pre stavbu „obytný dom č. s. 963 na KN C 2952 k. ú. Nesluša“ bezplatne.

Spôsob a prevod nehnuteľného majetku obce Nesluša bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Nesluša dňa 06. 12. 2019 uznesením č. V-18/2019.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Nesluša dňa 15. 06. 2020

Ing. Zuzana Jancová
starostka obce

Príloha

Zámer obce na prevod nehnuteľného majetku

 • Kategória: zamery_predaja
 • Uverejnené: utorok, 07. január 2020, 14:16

Zverejnenie zámeru obce na prevod nehnuteľného majetku obce Nesluša z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Nesluša v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Nesluša z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Identifikácia nehnuteľného majetku obce

Majetok obce Nesluša zapísaný na LV 1244 k. ú. Nesluša ako stavba Horná škola s. č. 962 na KN C 2953 a pozemky KN C 2954 – zastavaná plocha a nádvoria o výmere 3485 m2, KN C 2953 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 335 m2.

Žiadateľ o kúpu: Mgr. Pavol Korman, PK partner SK, s. r. o.

Náklady spojené s prepisom tejto nehnuteľnosti v katastri nehnuteľnosti budú hradené podľa zmluvy.

Zdôvodnenie osobitného zreteľa

Záväzok kupujúceho prestavať stavbu s. č. 962 na KN C 2953 na zariadenie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, pričom kupujúci bude povinný pod sankciou odstúpenia od zmluvy dodržať tieto podmienky:

 • zaplatenie kúpnej ceny do troch dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy;
 • odo dňa nadobudnutia majetku obce do jedného roka podať žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a od jeho právoplatnosti do dvoch rokov o vydanie stavebného povolenia a po jeho právoplatnosti do dvoch rokov začať prestavbu;
 • vo vybudovanom zariadení sociálnych služieb garantovať obsadenosť obyvateľmi obce Nesluša min. v rozsahu 20 % ubytovacej kapacity;
 • v prípade neskoršieho prevodu majetku inému vlastníkovi, kupujúci bude ručiť za to, že po dobu určenú obcou zostane zachovaný účelu prevodu majetku;
 • poskytnúť pre stavbu "obytný dom č. s. 963 na KN C 2952 k. ú. Nesluša" pozemok na minimálne šesť parkovacích státí za účelom parkovania vlastníkov bytov v tejto bytovke;
 • zachovanie vodného zdroja pre stavbu "obytný dom č. s. 963 na KN C 2952 k. ú. Nesluša".

Spôsob a prevod nehnuteľného majetku obce Nesluša bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Nesluša dňa 06. 12. 2019 uznesením č. V-18/2019.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Nesluša dňa 07. 01. 2020.

Ing. Zuzana Jancová
starostka obce

Príloha

Zámer obce na prevod nehnuteľného majetku

 • Kategória: zamery_predaja
 • Uverejnené: piatok, 07. september 2018, 12:55

Zverejnenie zámeru obce na prevod nehnuteľného majetku obce Nesluša z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Nesluša v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Nesluša z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Identifikácia nehnuteľného majetku obce

Obecný pozemok parcela č. KNC 1769/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 80 m2 v katastri obce Nesluša, vedená na LV č. 1244.

Žiadateľ o kúpu: Pavol Janíček, bytom Nesluša 237, žiadosť bola doručená na Obecný úrad Nesluša dňa 04.04.2018 a zaevidovaná pod p. č. 2018/471.

Náklady spojené s prepisom tejto nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností bude hradiť žiadateľ.

Zdôvodnenie osobitného zreteľa

Vyrovnanie hranice miestnej komunikácie, odpredajom sa prejazd cesty nebude blokovať a zarovnanie hranice komunikácie bude mať aj estetický význam. Jedná sa o minimálnu a pre obec Nesluša nepotrebnú časť pozemku.

Spôsob a prevod nehnuteľného majetku obce Nesluša bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Nesluša dňa 29. 06. 2018 uznesením č. II-14/2018.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Nesluša dňa 07. 09. 2018.

Ing. Zuzana Jancová
starostka obce

Prílohy

Zámer obce na prevod nehnuteľného majetku

 • Kategória: zamery_predaja
 • Uverejnené: pondelok, 11. jún 2018, 11:22

Zverejnenie zámeru obce na prevod nehnuteľného majetku obce Nesluša z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Nesluša v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Nesluša z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Identifikácia nehnuteľného majetku obce

Obecný pozemok - parcela č. KNC 1453/2 – 181 m2 ostatnej plochy v katastri obce Nesluša, ktorá bola oddelená GP. č. 122/2017 vyhotoveným dňa 31. 07. 2017 z parcely č. KNC 1453, ktorá je vedená na LV Obce Nesluša č. 1244 bude zamenený za 2 pozemky vo vlastníctve Petra Rebetiaka a to - parcelu č. KNC 1448/2 ornú pôdu o výmere 49 m2, ktorá bola oddelená GP. č. 60/2017 vyhotoveným dňa 29. 06. 2017 z parcely č. KNC 1448, ktorá je vedená na LV č. 1212 a parcelu č. KNE 2917 ornú pôdu o výmere 167 m2 vedená na LV č. 3082.

Žiadateľ o zámenu: Obec Nesluša a Peter Rebetiak, bytom Nesluša č. 165.

Zámena pozemkov je navrhovaná bezodplatná.

Náklady spojené s prepisom tejto nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností bude hradiť Obec Nesluša.

Zdôvodnenie osobitného zreteľa

Obec Nesluša chce zosúladiť skutočný stav so stavom v katastri nehnuteľností a usporiadať vlastníctvo pozemkov na obecnom cintoríne.

Spôsob a prevod nehnuteľného majetku obce Nesluša bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Nesluša dňa 19. 02. 2018 uznesením č. I-26/2018.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Nesluša dňa 11. 06. 2018.

Ing. Zuzana Jancová
starostka obce

Prílohy