obrazok

vzn

vzn

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2017 o miestnych daniach obce Nesluša - daň za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje

  • Kategória: vzn
  • Uverejnené: štvrtok, 07. december 2017, 15:56

Obecné zastupiteľstvo v Nesluši schválilo na svojom 5. riadnom zasadnutí dňa 01. 12. 2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017 o dani z nehnuteľností a dani za psa uznesením číslo V-11/2017.

Návrh dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2008 obce Nesluša o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a stravníkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

  • Kategória: vzn
  • Uverejnené: streda, 15. november 2017, 11:24

Návrh č. 1 dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2008 obce Nesluša o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a stravníkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach (pdf)

Dôvodová správa (pdf)

Návrh dodatku č. 2 k Všeobecné záväznému nariadeniu č. 14/2015 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení Dom opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej službe a o výške a úhradách za sociálne služby

  • Kategória: vzn
  • Uverejnené: utorok, 14. november 2017, 14:11

Návrh č. 1 dodatku č. 2 k Všeobecné záväznému nariadeniu č. 14/2015 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení Dom opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej službe a o výške a úhradách za sociálne služby (pdf)

Dôvodová správa (pdf)