obrazok

vzn

vzn

Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané Obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení obce Nesluša

 • Kategória: vzn
 • Uverejnené: streda, 19. február 2020, 14:58

Príloha (pdf).

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 7/2015 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša

 • Kategória: vzn
 • Uverejnené: streda, 19. február 2020, 14:56

Príloha (pdf).

Návrh č. 1 dodatku č. 3 k všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané Obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení obce Nesluša

 • Kategória: vzn
 • Uverejnené: streda, 29. január 2020, 09:05

Návrh č. 1 dodatku č. 3 k všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané Obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení obce Nesluša (pdf).

Návrh č. 1 dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 7/2015 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša

 • Kategória: vzn
 • Uverejnené: štvrtok, 23. január 2020, 14:54

Návrh č. 1 dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 7/2015 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša (pdf).

Návrh č. 2 prílohy k VZN č. 7/2015 na rok 2020 (pdf).

Dôvodová správa (pdf).

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom

 • Kategória: vzn
 • Uverejnené: streda, 11. december 2019, 15:33

Obecné zastupiteľstvo v Nesluši schválilo na svojom 5. riadnom zasadnutí dňa 06. 12. 2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom.

Návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom

 • Kategória: vzn
 • Uverejnené: pondelok, 11. november 2019, 14:37

Návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom (pdf), dôvodová správa (pdf).

Prílohy:

 1. Hrubý harmonogram zberu a nakladania s triedenými zložkami komunálneho odpadu (pdf),
 2. Sadzobník pokút za porušenie nariadenia (pdf),
 3. Zoznam miest (časti ulíc), ktoré nie sú dostupné pre zvozové vozidlo zberovej spoločnosti a pôvodný pôvodcovia odpadu sú povinní nádoby so zmesovým komunálnym odpadom presunúť na najbližšie dostupné verejné priestranstvo (pdf),
 4. Mapová príloha (pdf).