Návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (pdf), dôvodová správa (pdf).