Obecné zastupiteľstvo v Nesluši schválilo na svojom 3. riadnom zasadnutí dňa 30. 06. 2021 Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 4/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nesluša.

JoomBall - Cookies