obrazok

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2017 o nakldaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom

  • Kategória: vzn

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2017 o nakldaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom (pdf)

Dôvodová správa (pdf)