obrazok

vzn

vzn

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša

  • Kategória: vzn
  • Uverejnené: utorok, 09. marec 2021, 07:46

Obecné zastupiteľstvo v Nesluši schválilo na svojom 1. riadnom zasadnutí dňa 26. 02. 2021 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša.

Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané Obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení obce Nesluša

  • Kategória: vzn
  • Uverejnené: utorok, 15. december 2020, 09:54

Príloha (pdf).

Návrh č. 1 dodatku č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané Obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení obce Nesluša

  • Kategória: vzn
  • Uverejnené: štvrtok, 19. november 2020, 15:03

Návrh č. 1 Dodatku č. 4, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkonyvykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení (pdf).

Návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom

  • Kategória: vzn
  • Uverejnené: štvrtok, 19. november 2020, 15:00

Návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom (pdf);