obrazok

vzn

vzn

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom

 • Kategória: vzn
 • Uverejnené: streda, 11. december 2019, 15:33

Obecné zastupiteľstvo v Nesluši schválilo na svojom 5. riadnom zasadnutí dňa 06. 12. 2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom.

Návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom

 • Kategória: vzn
 • Uverejnené: pondelok, 11. november 2019, 14:37

Návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom (pdf), dôvodová správa (pdf).

Prílohy:

 1. Hrubý harmonogram zberu a nakladania s triedenými zložkami komunálneho odpadu (pdf),
 2. Sadzobník pokút za porušenie nariadenia (pdf),
 3. Zoznam miest (časti ulíc), ktoré nie sú dostupné pre zvozové vozidlo zberovej spoločnosti a pôvodný pôvodcovia odpadu sú povinní nádoby so zmesovým komunálnym odpadom presunúť na najbližšie dostupné verejné priestranstvo (pdf),
 4. Mapová príloha (pdf).

Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša

 • Kategória: vzn
 • Uverejnené: štvrtok, 03. október 2019, 12:02

Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša (pdf).

Návrh č. 2 dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša

 • Kategória: vzn
 • Uverejnené: utorok, 03. september 2019, 11:57

Návrh č. 2 dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša (pdf).