Adresát písomnosti: Juraj Korman, naposledy sídlo/pobyt: 023 41  Nesluša.

Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Obecného úradu Nesluša č. OU-2022/549-3 zo dňa 13. 07. 2022 verejnou vyhláškou.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia oznámenia na Obecnom úrade v Nesluši, v čase úradných hodín na oddelení životného prostredia.

Ing. Zuzana Jancová, starostka obce

Vyvesené: 14. 07. 2022

Zvesené:

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.