Obecný úrad Nesluša oznamuje, že Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účov. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2023 vybraných 2500 domácností z 273 samospráv, medzi nimi aj naša obec.

Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov sa uskutoční od 6. decembra 2022 do 12. januára 2024 v zmysle vyhlášky Štatistického úradu SR č. 292/2020 Z. z.. Účelom štatistického zisťovania je o. i. získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Všetky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu SR, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.

V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke Štatistického úradu SR na adrese: www.statistics.sk alebo telefonicky na t. č.: 041/511 32 10; 0905 925 932 – Ing. Alena Babíková, vedúca oddelenia – Framborská 23, 011 21  Žilina.

V Nesluši 07. 12. 2022

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.