Prevod nehnuteľného majetku obce Nesluša - zverejnenie údajov v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších noviel.

Predmet prevodu: pozemky.

Nadobúdateľ Obec Nesluša, Nesluša 978, 023 41  Nesluša, IČO: 00314137:

  • parcela registra “C“ – parc. č. 1395/4 o výmere 5 m2 – zastavané plochy a nádvoria,
  • parcela registra “C“ – parc. č. 1393/4 o výmere 15 m2 – zastavavané plochy a nádvoria.

Nadobúdateľ Ing. Michal Šarlina, bytom Nesluša 172, 023 41  Nesluša:

  • parcela registra “C“ – parc. č. 1395/3 o výmere 14 m2 – zastavané plochy a nádvoria,
  • parcela registra “C“ – parc. č. 1397/3 o výmere 6 m2 – záhrada.

Dátum prevodu: 10. 07. 2020.

Právny účel: Zámenná zmluva.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.