Obecný úrad Nesluša oznamuje, že

od 04. februára 2022 do 22. júla 2022 sa uskutoční štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)

v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní, do ktorého sa zapojila aj Slovenská republika prostredníctvom Štatistického úradu SR. Svojím obsahom a zameraní nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach už v rokoch 2005 až 2011 (EU SILC 2005 – 2021). Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácnosti. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie. To umožňuje z dlhodobého hľadiska nielen analyzovanie životnej úrovne domácností na Slovensku, ale i medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2022 vybraných 7 000 domácností z 436 samospráv, medzi nimi aj naša obec.

V priebehu roka 2022 vybrané domácnosti v našej obci navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Domácnosť bude vopred oslovená listom, kde bude okrem iného uvedený aj kontakt na opytovateľa ako aj na príslušného vedúceho pre prípadne overenie. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke Štatistického úradu SR na adrese: www.statistics.sk alebo telefonicky na t. č.: 041/511 3210; 0905 925 932 Ing. Alena Babíková, vedúca oddelenia – Framborská 23, 011 21  Žilina.

V Nesluši 24. 01. 2022

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.