V súlade s výzvou na súťaž na predmet zákazky "Dodávka elektrickej energie a zemného plynu na rok 2022" podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, uvádzame výsledné poradie uchádzačov:

Poradie uchádzača Obchodné meno a sídlo Cena v EUR bez DPH
1. Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47  Žilina, IČO: 51865467 42 859,16
- Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava, IČO: 35815256 15 485,95

Úspešný uchádzač: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47  Žilina, IČO: 51865467.

Dôvody úspešnosti ponuky úspešného uchádzača: Podľa výšky celkovej ceny v EUR predmetu zákazky sa určilo poradie uchádzačov. V rámci určenia poradia uchádzačov je uchádzač Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47  Žilina, IČO: 51865467 prvý v poradí, je to uchádzač s najnižšou celkovou cenou v EUR za celý predmet zákazky. Jeho ponuka je úspešná, a teda je prijatá, pretože splnila kritérium na vyhodnotenie ponúk. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR za celý predmet zákazky. Uchádzač zároveň predložil všetky požadované doklady v zmysle výzvy na súťaž.

Dôvod vylúčenia uchádzača: Ponuka Slovenského plynárenského priemyslu, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava, IČO: 35815256 bola len na dodávku zemného plynu, ktorá bola vyššia ako konkurenčná ponuka.

V Nesluši 07. 12. 2021

Ing. Zuzana Jancová, starostka obce

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.