Obec Nesluša v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“) oznamuje občanom, že bola na Obecný úrad Nesluša doručená správa o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán regiónu Žilinského kraja".

Do dokumentu je možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade Nesluša, referát životného prostredia a dopravy, Nesluša č. 978, 023 41 Nesluša, počas stránkových hodín.

Správa o hodnotení strategického dokumentu je zverejnená aj na internetovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-zilinskeho-kraja

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na adresu: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu.

Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu sa uskutoční 09. 12. 2022 o 10:00 hod. na adrese: Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09  Žilina.

Konzultácie v zmysle § 63 zákona k správe o hodnotení strategického dokumentu sú možné počas trvania procesu posudzovania v pracovné dni v čase od 8.00 – 14.00 hod. osobne na Okresnom úrade Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina, tel. č. 041/733 56 96.

Vyvesené dňa: 24.11.2022

Zvesené dňa:

Ing. Zuzana Jancová, starostka obce

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.