Obec Nesluša v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojitosti so zákonom č. 50/1976 Zb. v platnom znení ako i vyhl. č. 55/2001 Z. z. obstaráva návrh Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Nesluša.

V tejto súvislosti podľa § 22, ods. 1 zák.č. 50/1976 Zb. v platnom znení oznamuje začatie verejného prerokovávania návrhu Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce (ZaD č. 1 ÚPN – O) Nesluša a predkladá ho na verejné nahliadnutie a na uplatnenie pripomienok.

Verejnosť t. j. fyzické a právnické osoby (občania, spoločenské organizácie, podnikateľské subjekty...) sú oprávnené podať pripomienky k návrhu Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Nesluša v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia, a to na Obecný úrad Nesluša. Na pripomienky uplatnené po uplynutí stanovenej lehoty sa nebude prihliadať.

Oboznámiť sa podrobnejšie s návrhom Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Nesluša je možné v pracovných dňoch stanovenej lehoty na Obecnom úrade Nesluša ako i na webovej stránke obce.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.