Obec Nesluša v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Nesluša z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Identifikácia nehnuteľného majetku obce: Obecný pozemok parcela č. KNC 1437/1 - zast. plocha a nádvorie o výmere 8288 m2 v katastrálnom území Nesluša, vedená na LV č. 1244. Prenajatá bude časť parcely č. KNC 1437/1 o výmere 5 m2 (v blízkosti obecného úradu a elektrickej prípojky):

  • žiadateľ o prenájom – Alza.sk, s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava – Nové Mesto, Zastúpený:  Mgr. Andrea Slaná - konateľka;
  • zdôvodnenie osobitného zreteľa: jedná sa o službu obyvateľstvu, ktorá zlepší a zjednoduší prístup   obyvateľov k službe doručovania zásielok 

Spôsob a prevod nehnuteľného majetku obce Nesluša bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Nesluša dňa 09. 12. 2021 uznesením č. VI-24/2021. 

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Nesluša dňa 14. 12. 2021. 

Ing. Zuzana Jancová, v. r.
starostka obce

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.