obrazok

Prevádzkový poriadok centra voľného času

Prevádzkový poriadok zariadenia pre deti a mládež je vypracovaný v zmysle § 24 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 10 vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

Prevádzkový poriadok Centra voľného času (CVČ) v Nesluši

Adresa CVČ: Nesluša 837, 023 41  Nesluša
Štatutárny zástupca: Ing. Zuzana Jancová
IČO: 00314137

Druh zariadenia

Centrum voľného času vytvára podmienky na neformálne vzdelávanie, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť prostredníctvom rozvoja záujmov detí a mládeže vo veku od 5 do 30 rokov a mimoškolské voľnočasové aktivity aj pre dospelých. Činnosť centra sa riadi v zmysle platnej legislatívy v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní tzv. "Školský zákon", Vyhláškou MŠ SR 306/2009 z 15. júla 2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe v znení zmien a doplnkov a ďalšími platnými predpismi a zároveň Pedagogicko-organizačnými pokynmi pre daný školský rok.

Centrum voľného času v Nesluši je výchovno – vzdelávacie zariadenie pre deti, mládež, rodičov a ostatných občanov našej obce. Zriadila ho Obec Nesluša ako školské zariadenie s celoročnou prevádzkou bez právnej subjektivity.

Ponúka výchovno – vzdelávaciu činnosť zameranú na mimoškolské voľnočasové aktivity, neformálne vzdelávanie, pestrú záujmovú činnosť počas celého roka – aj cez zimné, jarné a letné prázdniny. Tiež pre deti so zdravotným postihnutím alebo vývinovými poruchami sa môžu zriaďovať záujmové útvary (§ 116 ods. 5 zákona 245/08).

CVČ sa podieľa na formovaní nielen úzkej skupiny talentovanej mládeže, ale širokej cieľovej skupiny. Pomáha utvárať návyky k užitočnému využívaniu voľného času a zároveň jeho činosť je zameraná na prevenciu sociálno – patologických javov, na formovanie vzťahu k zdravému životnému štýlu, ochranu telesného a duševného zdravia, odstraňovanie zdraviu škodlivých vplyvov a prevenciu rizikového správania (násilie, šikanovanie, záškoláctvo, agresivita, delikvencia, kriminalita, drogové závislostí, zneužívanie, prejavy extrémizmu, terorizmu, HIV/AIDS, obchodovanie s ľuďmi), zlepšenie psychosociálnej klímy a podporu duševného zdravia.

Našimi klientmi – členmi sú deti materskej školy, žiaci základnej a stredných škôl, študujúca a pracujúca mládež, pedagógovia, rodičia, minoritné skupiny, handicapované a iné osoby, ktoré sa chcú vo svojom voľnom čase neformálne vzdelávať, tvoriť alebo relaxovať s priateľmi, ktorí majú rovnaké záujmy.
CVČ sa každý školský rok člení na viacero záujmových útvarov. V jednom záujmovom útvare je minimálne 8 a maximálne 25 žiakov. Záujmové útvary a aktivity CVČ sú prístupné pre všetky deti, mládež od 5 do 30 rokov a dospelých s trvalým pobytom v obci Nesluša.

Organizácia prevádzky CVČ

Prevádzka CVČ je počas celého týždňa: pondelok až piatok v čase od 11.30 hod. do 21.00 hod. podľa jednotlivých rozvrhov krúžkovej činnosti a voľnočasových aktivít. V sobotu a nedeľu od 7.00 hod. do 22.00 hod.. Uzamknutie budovy zabezpečuje správca, ktorý pred odchodom skontroluje stav miestností a uzatvorenie všetkých okien, dvier a uzamkne budovu.

O činnosti jednotlivých podujatí, športovo-zábavných akcií,... v priestoroch veľkej a malej telocvične a na ihrisku s umelou trávou vedie správca písomnú evidenciu.

Vnútorné členenie je flexibilné a prispôsobuje sa aktuálnym úlohám, záujmom a podmienkam činnosti. Úlohou každého organizačného úseku je rozvíjať pridelené odbornosti, spolupracovať s ostatnými oddeleniami, poskytovať im pravidelné informácie z oblasti svojej činnosti a vykonávať činnosť, pre ktoré boli zriadené.

Interných a externých výchovných pracovníkov prijíma resp. ukončuje s nimi pracovno-právny vzťah zriaďovateľ. Práva a povinnosti výchovných pracovníkov CVČ podrobne stanovuje pracovný poriadok.

1. Pracovná doba a úväzky

 • pracovná doba zamestnancov sa riadi zákonníkom práce, t. z. 37,5 hodín týždenne,
 • základný úväzok pedagogického pracovníka je 30 hodín priamej výchovnej činnosti,
 • pracovný úväzok určí jednotlivým pracovníkom zriaďovateľ,
 • zriaďovateľ stanoví rozvrh dňa jednotlivým pracovníkom tak, aby bola zabezpečená prevádzka zariadenia v pracovných dňoch, podľa potreby soboty a nedele, prípadne večerných hodinách, ak zasahujú pracovné úlohy do podvečerných resp. večerných hodín,
 • pracovný čas zamestnanca bude po dohode so zamestnancom upravený tak, aby zbytočne nevznikala nadčasová práca, zamestnanec je povinný zaznamenávať čas príchodu a odchodu zo zamestnania a takisto činnosť,
 • cez soboty a nedele do knihy príchodov a odchodov, neskorý príchod do zamestnania, dopredu neohlásené alebo dodatočne riadne neospravedlnené,
 • meškanie sa pokladá za porušenie pracovnej disciplíny, za porušenie sa pokladá aj neskoré začatie činnosti v záujmovom útvare, príležitostného podujatia, pokiaľ bolo zapríčinené vedúcim záujmového útvaru,
 • nemoc alebo neprítomnosť v zamestnaní pre nemoc dieťaťa je zamestnanec povinný nahlásiť a musí byť preukázané lekárskym potvrdením,
 • interní výchovní pracovníci majú nárok na 45 riadnej dovolenky,
 • dovolenku resp. náhradné voľno, vzniknuté prácou nadčas, môže čerpať zamestnanec len so súhlasom zriaďovateľa a dopredu vypísaným dovolenkovým lístkom.

2. Školský rok

 • činnosť v zariadení sa začína spravidla 1. septembra a končí 31. augusta nasledujúceho roka,
 • práca v záujmových útvaroch sa začína 1. októbra a končí 15. júna nasledujúceho roka,
 • v odôvodnených prípadoch a so súhlasom riaditeľa môže činnosť v záujmovom útvare prebiehať aj počas prázdnin.

3. Denná prevádzka

 • v priebehu školského roka v pondelok až piatok sa začína o 10,30 hod. a končí o 22,00 hod.,
 • počas prázdnin v období školského roka denne od 7,00 hod. do 22,00 hod.,
 • počas letných prázdnin je prevádzka prispôsobená podľa požiadaviek rodičov,
 • počas bežnej prevádzky sa účastníci podujatí môžu v zariadení zdržiavať len za podmienok písomného prevzatia zodpovednosti za BOZP plnoletou osobou správcovi telocvične a ihriska s umelou trávou.

4. Pedagogický dozor

 • vykonávajú interní a externí pracovníci – vedúci záujmových útvarov,
 • v prípade, že túto úlohu nemôže pracovník z akéhokoľvek dôvodu splniť, je povinný za seba zabezpečiť náhradu,
 • pedagogický dozor pri príležitostnej činnosti vykonáva plnoletá osoba, na základe podpisu správcovi telocvične, kontroluje a usmerňuje deti a mládež, ktorá navštevuje zariadenie,
 • sleduje aj neorganizovanú činnosť na ihrisku s umelou trávou a robí opatrenia proti neporiadku a nedisciplinovanému správaniu, pri poškodení majetku, stratách a krádežiach spisuje so správcom a účastníkmi protokol a podľa závažnosti prípadu postúpi udalosť na doriešenie zriaďovateľovi CVČ resp. polícii,
 • pri úrazoch poskytuje prvú pomoc, zabezpečuje prevoz do nemocnice na ošetrenie.

5. Zásady pre večernú činnosť

 • doba prítomnosti v budove CVČ je určená maximálne do 22,00 hod.,
 • vo večerných hodinách sa v zariadení môže zdržiavať len skupina s presným zámerom činnosti a písomným určením zodpovedného vedúceho so súhlasom správcu telocvične, činnosť je obmedzená len na konkrétne miestnosti v zariadení,
 • za škody spôsobené skupinou je osobne a hmotne zodpovedný určený vedúci,
 • správca telocvične dohliada na uvedenie miestnosti do pôvodného stavu a za uzamknutie zariadenia.

6. Pracovné cesty pracovníkov

 • vysiela na pracovné cesty zriaďovateľ,
 • pracovníci môžu na pracovnú cestu nastúpiť len s vopred podpísaným cestovným príkazom,
 • pracovník po ukončení pracovnej cesty podá do troch dní písomnú správu zriaďovateľovi CVČ,
 • odovzdá na vyúčtovanie cestovný príkaz na preplatenie so všetkými potrebnými náležitosťami,
 • použitie vlastných motorových vozidiel platí osobitná smernica vydaná nadriadeným orgánom.

Organizácia a riadenie centra voľného času

CVČ je organizačnou jednotkou obce Nesluša.

CVČ je umiestnené v telocvični pri Základnej škole (ZŠ) Nesluša, kde je umiestnená kancelária CVČ a dve malé učebne.
Niektoré činnosti krúžkov sa realizujú v triedach ZŠ (šachový krúžok, mandolinový krúžok), v priestoroch telovýchovnej jednoty (futbalový krúžok) a v kultúrnom dome (mandolinový krúžok).

Krúžkovú činnosť CVČ navštevujú deti predškolského veku, deti ZŠ, mládež a dospelí do 30 rokov. Do činnosti CVČ sa môžu aktívne zapojiť aj dospelí bez vymedzenia veku.

CVČ poskytuje pre ich športové a kultúrne vyžitie príležitostnú a servisnú činnosť.

Krúžková činnosť

Vznik členstva

Členom záujmového útvaru v príslušnom školskom roku sa môže stať dieťa a mladý človek vo veku do 30 rokov, prípadne dospelý na základe odovzdania riadne vyplnenej prihlášky o prijatie do konkrétneho záujmového útvaru a uhradení členského poplatku podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2008 - o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša.

Ukončenie členstva

Riaditeľ Centra môže ukončiť členstvo plnoletému žiakovi:

 1. na jeho vlastnú žiadosť, alebo prípadne jeho zákonného zástupcu,
 2. po neuhradení členského poplatku,
 3. vylúčením žiaka pre závažné porušenie školského poriadku školského zariadenia.

Zaraďovanie do záujmových útvarov

 1. Žiaci sa zaraďujú do CVČ podľa ponuky a záujmu do jednotlivých záujmových útvarov spravidla v septembri príslušného kalendárneho roka.
 2. Do CVČ sa môže zaradiť každý žiak školy a žiaci iných škôl na základe vydania rozhodnutia o prijatí do CVČ.
 3. Prihláška do záujmového útvaru je záväzná.
 4. V záujmovom útvare je stanovený minimálny počet žiakov 8 a maximálny počet žiakov 25.

Do učební CVČ vstupujú žiaci len s vedúcim záujmového útvaru. Žiaci zaobchádzajú šetrne so zariadením učebne. Školské slovníky, literatúru, učebný materiál a športové náčinie, náradie používajú len so súhlasom vedúceho záujmového útvaru, po skončení práce odovzdajú materiál, náčinie v pôvodnom stave na pôvodné miesto. S didaktickou technikou manipulujú žiaci len pod dozorom vedúceho záujmového útvaru. Učebňu opúšťajú žiaci organizovane po pokyne vedúceho záujmového útvaru. Ak v učebni už neprebieha ďalšia výučba, vedúci záujmového útvaru ju skontroluje a uzamkne.

Dochádzka žiakov

 1. V popoludňajších hodinách pracovného týždňa a počas voľných dní a prázdnin aj v dopoludňajších hodinách podľa plánu záujmových útvarov.
 2. Prevádzka CVČ v pracovných dňoch začína o 11.30 hod po skončení povinného vyučovania.
 3. Počas voľných dní a prázdnin prevádzka začína podľa pokynov správcu.

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove

CVČ preberá zodpovednosť za bezpečnosť členov, za dodržiavanie hygienických podmienok (Vyhl.527/2007 Z.z.) a ochranu ich fyzického a duševného stavu v čase ich pobytu v CVČ a na akciách organizovaných CVČ.

Podmienky pre bezpečné pôsobenie:

 • priestory CVČ sú na prízemí telocvične, hygienické zariadenia s tečúcou pitnou vodou sú k dispozícii v budove na vstupnej chodbe do učební,
 • miestnosti CVČ sú svetlé, vetrateľné,
 • vykurovanie je riešené kotolňou zo ZŠ s centrálnym vykurovaním,
 • hygiena a čistota zariadenia je zabezpečovaná každodenne upratovačkou v celom zariadení,
 • upratovanie priestorov, v ktorých sa prevádzkujú záujmové útvary, pohybové a spoločenské aktivity je pravidelné - 1 x denne, priestory na administratívnu činnosť sú upratované podľa potreby, minimálne však 3 x týždenne. Hygienické a sociálne zariadenia sú upratované a dezinfikované pravidelne 1 x denne. Najmenej raz za štvrťrok, prípadne podľa potreby sa zabezpečuje všeobecné upratovanie spojené s umytím okien, dverí, svietidiel, komunálny odpad je skladovaný centrálne v nádobách na komunálny odpad (tzv. KUKA nádoby s objemom 120 l), odvoz je realizovaný 1x za 2 týždne,
 • prvá pomoc, pokyny na poskytnutie prvej pomoci a skrinka resp. lekárnička je dostupná externým i interným pracovníkom vykonávajúcim pedagogický dozor v učebni č.1,
 • pri vychádzkach, výletoch alebo iných podujatiach organizovaných mimo hlavného objektu CVČ zodpovedá vedúci záujmového útvaru za bezpečnosť žiakov od ich príchodu až po rozchod pred objektom školy,
 • z miesta konania podujatia (vychádzky, výlet a iné) možno žiaka uvoľniť len v sprievode zákonného zástupcu žiaka,
 • v zariadení je dodržiavaný zákon o ochrane nefajčiarov 377/2004 v znení neskorších predpisov,
 • v plnom rozsahu, v budove a celom areáli je zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov či iných omamných látok. Tento zákaz vyplýva aj z pracovného poriadku zriaďovateľa, s pravidlami BOZP sú členovia ZÚ oboznámení spravidla vždy na začiatku školského roku o čom je vyhotovený písomný záznam a priebežne pred každou akciou, pre členov CVČ je spracovaný Školský poriadok, s ktorým sú takisto oboznámení na začiatku školského roku,
 • tento Školský poriadok je zverejnený na dostupnom mieste, v prípade úrazu je poverený dozor poučený o povinnosti poskytnúť prvú pomoc a náležite vyškolený pre poskytnutie tejto pomoci, v zložitejších prípadoch je informovaný zákonný zástupca člena prípadne kontaktovaný lekár,
 • CVČ je vlastnou činnosťou spôsobom ochrany pred násilím, šikanovaním a všetkými patologickými javmi.

Tiesňové felefónne čísla pre prípad mimoriadnych situácií

 • Požiarna ochrana - 155
 • Záchranná služba - 112
 • Polícia - 112, 158
 • Pohotovostná lekárska služba - 421 24 34
 • Pohotovostná služba elektrární - 421 23 83
 • Pohotovostná služba plynární - 514 22 11
 • Vodárne - 63 10 01
 • Okresná správa ZPO v KNM - 423 13 33