obrazok

Centrum voľného času

Centrum voľného času Nesluša

Adresa: Nesluša 837, 023 41  Nesluša

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Telefón: 0904 797 844


Články z webu obce na tému: Centrum voľného času

Školský rok 2018/2019

Centrum voľného času v Nesluši otvára pre deti v školskom roku 2018/2019 osem krúžkov.

Hudobné oddelenie

  • Žiarinka (Peter Piják).

Športové oddelenie

  • Šachový krúžok (Vladimír Špiriak),
  • Futbalový krúžok (Radoslav Jantošík),
  • Hasičský krúžok (Zuzana Hrubá),
  • Bedmintonový krúžok (Dáša Egriová),
  • Rybársky krúžok (Jozef Kováč).

Humanitné oddelenie

  • Historický krúžok (Anežka Vidumská).

Tvorivé dielne

  • Šikovné ruky (Anežka Vidumská).

Prihláška

Tlačivo na stiahnutie: Žiadosť o prijatie do záujmového útvaru Centra voľného času Nesluša (pdf). Žiaci si môžu prihlášku do krúžkov vyzdvihnúť po vyučovaní od 11:30 do 14:30 priamo v kancelárii centra voľného času u Mgr. Anežky Vidumskej. Výška poplatku za jeden krúžok na jeden polrok je 5 eur.

Výchovný program centra voľného času

Vypracovaný na základe zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášok v znení neskorších predpisov, Vyhláška MŠ SR č. 306/2009 Z.z. z 15. júla 2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času (CVČ), školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.

Čítať ďalej...

Školský poriadok centra voľného času

Školský poriadok vychádza zo Zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z. z. a z Deklarácie práv dieťaťa a Listiny základných práv a slobôd vo vzťahu k účastníkom činnosti centra, vychovávateľom a ostatným zamestnancom Centra voľného času v Nesluši (ďalej CVČ).

Čítať ďalej...

Prevádzkový poriadok centra voľného času

Prevádzkový poriadok zariadenia pre deti a mládež je vypracovaný v zmysle § 24 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 10 vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

Čítať ďalej...