Obec Nesluša na základe § 6 a § 11 ods. 4 písm. g), § 4 ods. 3 písm. n) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 9/2010 o sťažnostiach v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto VZN, ktoré je platné len na území obce.

§ 1 - Úvodné ustanovenie

(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je stanoviť pravidlá pre udržiavanie verejného poriadku a vytvoriť podmienky pre zabezpečovanie ochrany života, zdravia a majetku na území obce Nesluša (ďalej len obec).

(2) Toto VZN je záväzné pre všetkých občanov obce vrátane starostu, poslancov, obyvateľov, návštevníkov, fyzické a právnické osoby podnikajúce alebo pôsobiace na území obce, zabezpečujúce zásobovanie, pre vlastníkov alebo užívateľov nehnuteľností a ostatných osôb prechádzajúcich cez obec Nesluša alebo zdržujúcich sa na území obce.

§ 2 - Vymedzenie niektorých pojmov

(1) Verejný poriadok je súhrn spoločenských pravidiel, ktoré sú obsiahnuté v právnych normách, ako aj pravidlá správania sa, ktoré sú všeobecne uznávané a ktorých dodržiavanie je nevyhnutnou podmienkou pokojného občianskeho spolunažívania a vytváranie usporiadaného a bezpečného života obyvateľov obce.

(2) Verejný poriadok sa podľa tohto VZN rozumie súhrn povinností a podmienok, ktoré upravuje udržiavanie verejného poriadku a čistoty na verejných priestranstvách, dodržiavanie nočného pokoja, užívanie verejných priestranstiev, čistenie chodníkov a komunikácií, ochranu verejnej zelene, používanie zábavnej pyrotechniky, umiestňovanie plagátov a reklamných zariadení, ochrana pôdy, vody a vodných tokov.

(3) Územie obce je katastrálne územie obce Nesluša : zastavané územie a mimo zastavaného územia.

(4) Za verejné priestranstvo sa podľa tohto VZN považujú všetky miesta, ktoré slúžia verejnosti a sú verejne prístupné. Sú to najmä cesty a miestne komunikácie, chodníky, autobusové zastávky, parky, ihriská, kultúrne a pamiatkové zariadenia, kostol, cintorín, poľné cesty, polia, lúky, lesy a všetky verejne prístupné pozemky a zariadenia. Verejné priestranstvá sú pre tieto účely tiež miesta využívané na športové podujatia, obchodné, reštauračné prevádzky, prevádzky poskytujúce služby, v prevádzkovej dobe bez ohľadu na charakter ich vlastníctva.

(5) Verejné zariadenie sa na účely tohto VZN rozumie najmä verejné osvetlenie, plochy určené na zverejňovanie oznamov pre občanov, všeobecne záväzných nariadení obce, reklám, obecné kvetináče, prvky architektúry, zábradlia na mostoch, lavičky, hojdačky,preliezačky, pieskoviská, dopravné značky, označenia, informačné, smerové tabule a všetko súvisiace príslušenstvo.

(6) Za verejné zariadenie na účely tohto VZN sa považuje aj majetok ostatných fyzických a právnických osôb, ak slúži verejnosti na akékoľvek účely.

(7) V pochybnostiach či ide o verejné priestranstvo, verejné zariadenie alebo verejnú zeleň rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

(8) Verejnú zeleň tvoria všetky porasty – najmä stromy ovocné, okrasné, kríky, kvetiny, tráva.

(9) Čas nočného pokoja je od 22:00 hod. do 6:00 hod.

(10) Vozidlá na účely tohto VZN sú všetky motorové vozidlá, osobné, nákladné, vrátane prívesov, návesov, autobusy, obytné prívesy, traktory vrátane prívesov, poľnohospodárske, stavebné a iné stroje.

(11) Poškodzovanie, znečisťovanie, ničenie majetku sa rozumie manipulovanie s akýmkoľvek poškodzujúcim, alebo znečisťujúcim spôsobom, napr. sprejovanie, znečisťovanie bahnom, splaškami, saponátmi a inými látkami, rozbíjanie zariadení, podpaľovanie, pozmeňovanie nápisov, zamieňanie, premiestňovanie, skrývanie zariadení.

(12) Porušenie tohto VZN je spáchanie priestupku.

(13) Priestupok je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok označené v zákone č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch, alebo v inom zákone, alebo ide o porušenie tohto VZN, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin.

§ 3 - Udržiavanie verejného poriadku

(1) V záujme ochrany života, zdravia, majetku a bezpečnosti občanov s cieľom zlepšiť vzhľad a životné prostredie v obci Nesluša sa na verejných priestranstvách zakazuje:

 1. svojvoľne zakladať skládky odpadu mimo miest na to vymedzených,
 2. znečisťovať verejné priestranstvo smetím, papiermi, ohorkami z cigariet, zvyškami jedál, odpadkami z domov, bytov, prevádzok stolového alebo stánkového predaja, obchodných a reštauračných prevádzok a iných objektov, a ukladať ich mimo zberných nádob,
 3. spaľovať smeti, domový odpad alebo iný odpad (napríklad pneumatiky, plastové nádoby) na zemi alebo v smetných nádobách,
 4. skladovať na verejných priestranstvách stavebné materiály, stavebný odpad, palivo bez povolenia obce,
 5. skladovať na verejných priestranstvách ľahko zápalné, horľavé, výbušné a iné nebezpečné látky,
 6. čistiť a umývať dopravné prostriedky, stroje a zariadenia na verejnom priestranstve alebo inak znečisťovať verejné priestranstvo splaškovými vodami a inými znečisťujúcimi látkami,
 7. parkovaním zamedzovať prejazdu vozidiel záchrannej služby, hasičov, polície, vozidiel technických služieb za účelom odvozu komunálneho odpadu, vozidiel zimnej údržby,
 8. predávať tovar bez povolenia obce a bez ďalších potrebných povolení na verejnom priestranstve a mimo priestranstiev na to určených,
 9. poškodzovať, znečisťovať, ničiť verejné priestranstvá a zariadenia, budovy, oplotenia,
 10. poškodzovať, ničiť verejnú zeleň, vyrubovať stromy a kríky na verejných priestranstvách bez písomného povolenia obce,
 11. poškodzovať, znečisťovať, ničiť majetok všetkých fyzických a právnických osôb, nachádzajúci sa na území obce,
 12. fajčiť v priestoroch a areáloch základnej a materskej školy, školských zariadení, obecného úradu,
 13. robiť výtržnosti, vyvolávať bitky, požívať alkoholické nápoje na verejných priestranstvách mimo vyhradených priestorov, najmä v parkoch a v blízkosti školských, športových, kultúrnych zariadení a pietnych miest,
 14. porušovať zaužívané spoločenské pravidlá správania sa, morálky a etiky, zásady občianskeho spolunažívania najmä znečisťovaním verejného priestranstva vykonaním telesnej potreby, zvratkami, pľuvaním, obťažovaním občanov oplzlým nadávaním a ďalšími konaniami, ktoré na verejnom priestranstve a priestoroch verejne prístupných vzbudzujú verejné pohoršenie,
 15. nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, pachom, plynmi, svetlom, tienením, vibráciami, odpadom, parami,
 16. nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu patriaceho susedovi alebo odstraňovať vetvy susedovho stromu presahujúce na pozemok.

(2) Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje.

(3) Vlastníci nehnuteľností sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne potrebuje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť. Tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.1

(4) Porušenie verejného poriadku je aj neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa alebo osoby oprávnenej vykonávať kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN.

(5) Porušenie verejného poriadku je aj konanie proti občianskemu spolunažívaniu, najmä:

 1. ublíženie inému na zdraví z nedbanlivosti,
 2. ublíženie inému na cti, tým, že ho urazí alebo vydá na posmech,
 3. vyhrážanie sa inému ujmou na zdraví, na majetku alebo inou ujmou, alebo iné hrubé správanie, šírenie klamstva, robenie schválností, osočovanie alebo ohováranie, ktoré je spôsobilé spôsobiť inému ujmu v rodine, na pracovisku, v spoločnosti, nepravdivé obvinenie z priestupku,
 4. násilné vymáhanie práva od iného, ako aj napomáhanie tomuto násilnému vymáhaniu, hoci na vymáhanie práva niet vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu,
 5. zabraňovanie inému vo výkone základných ľudských práv a slobôd, občianskych a politických práv.

§ 4 - Dodržiavanie nočného pokoja

(1) Zakazuje sa rušiť nočný pokoj hlukom nad mieru primeranú pomerom (napríklad krikom, spevom, produkciou hudby, hlukom motorov áut, strojov, výbušnín a pod.).

(2) Tento zákaz sa nevzťahuje:

 1. na organizované podujatia, ktoré boli obci oznámené a obcou povolené,
 2. pri výročných a slávnostných akciách usporiadaných obcou,
 3. v prípadoch zimnej údržby miestnych komunikácií, alebo odstraňovania havárií.

§ 5 - Osobitné užívanie verejného priestranstva

(1) Užívať verejné priestranstvo na iný účel, ako je určený, možno len po vydaní súhlasu obce, na osobitné užívanie verejného priestranstva po schválení obecným zastupiteľstvom.

(2) Osobitným užívaním verejného priestranstva je i trvalé parkovanie motorového vozidla, prívesu, návesu na jednom mieste.

(3) Každý, komu bolo povolené osobitné užívanie verejného priestranstva, je povinný:

 1. verejné priestranstvo užívať tak, aby bol čo najmenej obmedzený jeho účel,
 2. zabrániť poškodeniu verejného priestranstva a jeho zariadení,
 3. zabrániť znečisťovaniu verejného priestranstva, prípadné znečistenie ihneď odstrániť, alebo ak znečistenie sám nespôsobil, znečistenie ohlásiť obci,
 4. zabezpečiť prístup k technologickým zariadeniam podzemných inžinierskych sietí (kanalizačné šachty, uzávery vody, plynu a podobne),
 5. vykonať opatrenia potrebné pre zaistenie bezpečnosti užívateľov verejného priestranstva,
 6. užívať len vyhradený priestor, dodržiavať stanovené podmienky,
 7. ihneď po skončení osobitného užívania verejného priestranstva dať verejné priestranstvo na svoje náklady do pôvodného stavu.

(4) Stavebné a sypké materiály možno na verejných priestranstvách skladovať len v prepravných debnách alebo inak zabezpečené proti ich roznášaniu po okolí.

(5) Zvyšky stavebného materiálu musí organizácia vykonávajúca stavebné práce umiestniť tak, aby neprekážali, a k tomu prispôsobiť aj ich odvoz. Táto organizácia a vlastník stavby sú povinní, po skončení stavebných prác, odstrániť všetky stavebné hmoty, náradie a pod., verejné priestranstvo vyčistiť a uviesť do pôvodného stavu.

(6) Pri opravách striech, výmene krytiny, odkvapových žľabov, pri opravách komínov, odstraňovaní cencúľov a podobne musí organizácia vykonávajúca práce, alebo vlastník vykonať bezpečnostné opatrenia postavením výstražných značiek a zábran, ak sa týmito prácami zasahuje do verejného priestranstva. Materiál sa nesmie zhadzovať priamo na verejné priestranstvo, mimo prípadov, ak je toto priestranstvo vopred pripravené.

(7) Vlastníci alebo užívatelia predajných miest a obchodov sú povinní zabezpečiť poriadok a čistotu v priestore najmenej 5 m okolo zariadení resp. predajných miest.

§ 6 - Zabezpečenie zjazdnosti komunikácií v zimnom období

(1) Zimnú údržbu verejných priestranstiev (zjazdnosť vozoviek a schodnosť peších komunikácií a plôch) zabezpečuje správca verejného priestranstva zametaním a odstraňovaním snehu, ako aj posýpaním chemickými, ako aj inertnými materiálmi na odstraňovanie, alebo zmierňovanie vplyvu poľadovice, prípadne šmykľavosti snehovej vrstvy. Priechodný pruh v snehovej vrstve na chodníku sa vytvára minimálne v šírke 0,5 m.

(2) V prípade snehovej alebo inej kalamity je povinná fyzická alebo právnická osoba uposlúchnuť výzvu obce s určením podmienok pre likvidáciu kalamity v zmysle platných právnych noriem.

(3) Správca obecnej/verejnej komunikácie je povinný zabezpečiť, aby vozidlá zimnej údržby odstraňovaním snehu a ľadu z vozovky nezatarasili snehom a ľadom vchody a vjazdy do rodinných domov, obecných, školských, podnikateľských a iných budov a zariadení a v prípade vzniku snehového alebo ľadového zátarasu, je povinný bezodkladne túto prekážku odstrániť.

§ 7 - Podmienky pre jazdu vozidiel

(1) Zakazuje sa jazdiť s dopravnými prostriedkami, ktoré samotné alebo svojim nákladom znečisťujú verejné priestranstvá. Dopravné prostriedky musia byť zbavené nečistôt pred ich vjazdom na verejné priestranstvo, najmä vozidlá vychádzajúce zo stavenísk, súkromných pozemkov, z poľnohospodárskych pozemkov a poľnohospodárskych dvorov.

(2) Ten, kto dopravným prostriedkom znečistí verejné priestranstvo (vlastník, prevádzkovateľ) je povinný ho bezodkladne, bez prieťahov vyčistiť, resp. zabezpečiť odstránenie nečistôt na vlastné náklady.

(3) Dopravný náklad musí byť zabezpečený tak, aby rozprašovaním, rozsypávaním alebo odkvapkávaním neznečisťoval vozovku a ovzdušie. Prikryté plachtou musia byť sypké hmoty, kovové triesky, seno, slama, piliny a podobné materiály. Materiály, ktoré spôsobujú zápach, sa môžu prepravovať len v uzavretých nádobách, krytých vozidlách, alebo na vozidlách, ktoré sú zakryté iným spôsobom.

(4) Ak vodič zistí poruchu na vozidle alebo na náklade, ktorá by mohla znečistiť verejné priestranstvo, je povinný ju bezodkladne, bez prieťahov odstrániť. Ak to nemôže vykonať, môže v jazde pokračovať len na miesto, kde môže poruchu odstrániť. Je povinný vykonaťtaké opatrenia, aby znečisťovanie verejného priestranstva bolo obmedzené na najmenšiu možnú mieru.

(5) Zakazuje sa po vlastnej osi premiestňovať vozidlá s kovovými pásmi a ťažké mechanizačné prostriedky po verejnom priestranstve s výnimkou, ak to umožňujú dopravné predpisy.

§ 8 - Skladanie a nakladanie

(1) Skladať a nakladať tovar a materiál na verejnom priestranstve sa povoľuje len v prípade, ak nie je možné túto činnosť vykonať bez zvláštnych ťažkostí inde. Nakladanie a skladanie tovarov, materiálov, výrobkov a obalov sa musí vykonávať bezodkladne a bez zbytočných prieťahov. Predmety určené k naloženiu môžu byť na verejnom priestranstve pripravené bezprostredne pred odvozom a nesmú ohrozovať čistotu a bezpečnosť. Skladanie a nakladanie sa musí vykonať bez zbytočného odkladu. Pôvodca prípadného znečistenia, resp. poškodenia (odosielateľ, dopravca alebo príjemca nákladu) po naložení a zložení nákladu je povinný verejné priestranstvo hneď očistiť.

(2) Materiál je možné skladovať na povolenom mieste v nevyhnutnej miere tak, aby nebol roznášaný vetrom, splavovaný dažďom, aby neohrozoval bezpečnosť chodcov, dopravu, majetok a životné prostredie. Pri manipulácii s materiálom a výrobkami je zakázané ukladanie materiálov, uhlia, stavebných výrobkov a pod. na hydrantoch, na uzáveroch vody a plynu, na zeleni, pred rozvádzačmi elektrického prúdu.

(3) Skladovanie akýchkoľvek materiálov, nepotrebných predmetov, kovového šrotu na verejných priestranstvách, na vozovkách, chodníkoch, pri kontajneroch a pri verejnej zeleni je zakázané okrem dní organizovaného zberu. Odvoz nadrozmerných odpadov, sutín z búracích prác, odpadov po stavebných úpravách a iných odpadov zabezpečuje organizácia alebo občan vykonávajúci činnosť súvisiacu s ich hromadením, ktorý je zodpovedný za ich zneškodnenie.

(4) Zakazuje sa umiestňovať na verejnom priestranstve rôzne predmety ako rezervovanie miesta pre skladanie a nakladanie tovaru, s výnimkou dopravného značenia.

§ 9 - Prekážky na verejnom priestranstve

(1) Prekážky na verejnom priestranstve sú dovolené umiestniť len na nevyhnutnú dobu dovolenú týmto VZN.

(2) Umiestňovanie dočasných prekážok okrem povolených výnimiek a umiestňovanie trvalých prekážok na verejných priestranstvách je zakázané. Na verejných priestranstvách sa zakazuje umiestňovať najmä:

 1. stavebný a iný materiál,
 2. akékoľvek vozidlá a vraky,
 3. okrasné kamene, tyče, pätníky a iné prekážky,ktoré sú spôsobilé brániť v plynulej premávke, a najmä na úzkych komunikáciách bránia vyhýbaniu sa protiidúceho vozidla, sú spôsobilé blokovať vjazd, alebo prejazd vozidiel záchrannej zdravotnej služby, hasičov alebo polície pri ochrane života, zdravia a majetku občanov.

(3) Všetky prekážky umiestnené na verejných priestranstvách je povinný bezodkladne odstrániť ten, kto prekážku na verejné priestranstvo umiestnil (okrem písomne povolených výnimiek).

(4) V prípade, ak obec zistí umiestnenie prekážky na verejných priestranstvách a ten, kto prekážku umiestnil, ju po upozornení obcou bezodkladne neodstráni, odstráni obec prekážku na jeho náklady. Obec použije všetky možné prostriedky na zistenie vinníka a bude ho v prípadne sankcionovať.

§ 10 - Udržiavanie čistoty pôdy, vody a vodných tokov

(1) Zakazuje sa vhadzovať do korýt vodných tokov akékoľvek predmety, ktoré by mohli spôsobiť ich znečistenie, ukladať veci na brehoch vodných tokov na miestach, z ktorých by mohli byť splavené do vodných tokov a spôsobiť ich znečistenie.

(2) Zakazuje sa do vodných tokov , kanalizácie a do pôdy vypúšťať alebo vylievať škodlivé tekutiny (zvyšky olejov, pohonných látok, žieravín a p.) schopných ohroziť užívateľov vody a stav fauny a flóry.

(3) Do vodných tokov sa zakazuje vypúšťať splaškové vody. Vlastník žumpy/septiku je povinný na požiadanie osoby oprávnenej kontrolovať dodržiavanie tohto VZN preukázať spôsob likvidácie obsahu žumpy/septiku spôsobom neohrozujúcim životné prostredie.

(4) Zakazuje sa vykonávať údržbu dopravných prostriedkov a iných strojov a strojných zariadení a umývať ich na brehoch vodných tokov a v ich blízkosti.

(5) Zakazuje sa poškodzovať dreviny a inú zeleň na brehoch vodných tokov alebo odstraňovať a poškodzovať zariadenia spevňujúce ich brehy.

(6) Zakazuje sa odoberať pitnú vodu v prípade vyhlásenia regulačných opatrení pre jej odber pre účely umývania dopravných prostriedkov a pre poľnohospodársku malovýrobu.

§ 11 - Umiestňovanie plagátov a reklamných zariadení

(1) Je zakázané vylepovať plagáty a reklamné zariadenia na verejných priestranstvách mimo stanovených plôch.

(2) Vylepovať plagáty možno len na miestach k tomu určených, t. j. na plochách k tomu určených, na informačných tabuliach a vo vnútri výkladových vitrín so súhlasom vlastníka alebo nájomcu zariadenia.

(3) Vylepovať plagáty na iných miestach viditeľných z verejných priestranstiev možno len so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti. Po strate aktuálnosti plagátu je za jeho odstránenie zodpovedný vlastník nehnuteľnosti alebo vlastník reklamného alebo informačného zariadenia.

(4) Škodu spôsobenú znečistením od vylepených plagátov je povinná uviesť do pôvodného stavu fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju zavinila. Ak sa tak nestane ani po upozornení, urobí tak poverená fyzická alebo právnická osoba na základe rozhodnutia obce na náklady pôvodcu spôsobenej škody.

§ 12 - Používanie zábavnej pyrotechniky

(1) Na území obce je zakázané používať výbušniny, pyrotechnické predmety a zábavnú pyrotechniku okrem 31. decembra od 12:00 do 3:00 hod. 1. januára a povolených výnimiek.

(2) Pyrotechnické výrobky sa nesmú používať v uzavretých miestnostiach, v blízkosti detského a školského zariadenia a na miestach, kde by mohlo dôjsť k narušeniu občianskeho spolunažívania.

(3) Na verejných priestranstvách je zakázané voľne predávať zábavnú pyrotechniku a iný podobný materiál bez príslušného oprávnenia, resp. potvrdenia o skúške.

(4) Predávajúci je pri predaji povinný dodržiavať ustanovenia právnych noriem súvisiacich s pyrotechnickými výrobkami.

(5) Používanie podomácky vyrobených pyrotechnických výrobkov je zakázané.

(6) Za škodu spôsobenú pyrotechnickými výrobkami zodpovedá osoba, ktorá ju zavinila.

(7) Tento zákaz sa nevzťahuje na použitie poplašného zariadenia na odplašenie vtákov alebo iných zvierat ničiacich úrodu.

§ 13 - Kontrola a sankcie

(1) Konanie, ktoré je v rozpore s týmto VZN a s ostatnými VZN platnými na území obce Nesluša, sa kvalifikuje ako priestupok proti verejnému poriadku podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, za ktoré je možné uložiť sankciu v zmysle § 11 a nasl. zákon č. 372/90 Zb. alebo § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ak nejde o iný priestupok alebo iný správny delikt alebo trestný čin.

(2) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva obec prostredníctvom starostky obce alebo inej poverenej osoby, predseda komisie pre verejný poriadok a hlavný kontrolór obce.

(3) Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môžu byť fyzické a právnické osoby postihnuté v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov.

(4) Pokutu v rámci blokového konania môže ukladať starostka obce alebo iná poverená osoba, ak je priestupok dostatočne zistený a preukázaný. Pokuta v blokovom konaní sa môže udeliť až do výšky € 33,00, ak zákon o priestupkoch alebo iný zákon neustanovuje vyššiu pokutu. V rozkaznom konaní môže byť uložená pokuta do € 250,00 ak zákon o priestupkoch alebo iný zákon neustanovuje inak.

(5) Priestupok nemožno prejednať, ak od jeho spáchania uplynuli dva roky2.

(6) Pokutu nemožno uložiť, ak iný orgán začal v tej istej veci konanie o uložení pokuty.

(7) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti3.

(8) Obec pri ukladaní pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, trvanie a následky protiprávneho konania, na porušenie viacerých povinností a na opakované porušenie povinností4.

(9) Pokuta uložená obcou je príjmom obce.

§ 14 - Spoločné ustanovenia

(1) Povinné osoby uvedené v článku I. ods. 2 tohto nariadenia sú okrem tohto VZN povinné dodržiavať všetky ostatné platné všeobecne záväzné nariadenia obce súvisiace s dodržiavaním verejného poriadku.

(2) Týmto VZN nie sú dotknuté práva, povinnosti a sankcie vyplývajúce z iných platných všeobecne záväzných nariadení obce Nesluša a všeobecne platných právnych noriem Slovenskej republiky.

§ 15 - Prechodné ustanovenia

V dôsledku veľmi zlého stavu obecných chodníkov a obecných komunikácií sa príslušné ustanovenia o čistení chodníkov a obecných komunikácií použijú primerane až do dňa vykonania rekonštrukcie alebo novej výstavby chodníkov a ciest, z dôvodu, že na chodníkoch sú prevalené betónové kocky a na obecných cestách množstvo výtlkov, ktoré je obtiažne v tomto stave čistiť, tiež miest, na ktorých chodníky jestvovali, ale v súčasnej dobe chýbajú.

§ 16 - Záverečné ustanovenia

(1) Pokiaľ v zákone č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a ostatných všeobecne záväzných platných právnych predpisov Slovenskej republiky nie je ustanovené inak, platia ustanovenia v tomto VZN.

(2) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Nesluši.

(3) Obecné zastupiteľstvo v Nesluši sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 28. 06. 2019 uznesením č. III.-10/2019.

(4) Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 05. 06. 2019.

(5) Schválené VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli od 02. 07. 2019.

(6) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 18. 07. 2019.


1 § 127 zákona .č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
2 § 20 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
3 § 27b ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
4 § 27b ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.