Obec Nesluša v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 6 ods. odst. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 116 odst. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov, zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo vydáva všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Nesluša. Obecné zastupiteľstvo Obce Nesluša podľa § 11, ods. 4 písm. g) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len "nariadenie").

Časť I. Úvod

§ 1 - Úvodné ustanovenie

Týmto nariadením sa určuje:

 1. výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole,
 2. výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
 3. výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času.

§ 2 - Účel a predmet

(1) Toto nariadenie bližšie upravuje práva a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len "zákonný zástupca").

(2) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prispievať na:

 1. čiastočnú úhradu nákladov na pobyt dieťaťa v materskej škole,
 2. na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube,
 3. na čiastočnú úhradu nákladov v centre voľného času.

(3) Príspevok je poplatok zákonného zástupcu na:

 1. čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole,
 2. čiastočnú úhradu za pobyt v školskom klube,
 3. čiastočnú úhradu nákladov v centre voľného času

(4) Výška príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa a činnosť v materskej škole, v školskom klube detí a v centre voľného času sa určuje na mesiac a školský rok.

(5) Pri výpočte výšky príspevku sa neprihliada na kalendárne dni neprítomnosti dieťaťa, štátne sviatky, školské voľná a školské prázdniny v termíne od 01. 09. do 30. 06. školského roka, pri materskej škole od 01. 09. do 31. 07.

(6) O spôsobe platenia príspevku rozhodne riaditeľ príslušnej školy, školského zariadenia po dohode s radou školy, radou rodičov, zriaďovateľom.

(7) Termín a spôsob platenia príspevkov v školách a školských zariadeniach určí riaditeľ príslušnej školy a školského zariadenie interným predpisom. Interný predpis musí byť riadne zverejnený na verejne prístupnom mieste v rámci budovy školy, školského zariadenia.

§ 3 - Pôsobnosť

Toto nariadenie je záväzné pre všetkých zákonných zástupcov detí, ktoré navštevujú školy a školské zariadenia zriadené Obcou Nesluša a to:

 1. školy:
  • Materská škola Nesluša 1000;
 2. školské výchovno-vzdelávacie zariadenia:
  • Školský klub detí pri Základnej škole Nesluša,
  • Centrum voľného času v Nesluši č. 837.

Časť II. Materská škola

§ 4 - Poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

(1) Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole určuje Obec Nesluša v súlade s ustanovením § 28 ods. 5 školského zákona, na základe návrhu riaditeľky materskej školy takto - s platnosťou od 01. 09. 2019:

 1. v materskej školy bez právnej subjektivity na jedno dieťa do troch rokov sumou na € 15,00/mesiac;
 2. v materskej školy bez právnej subjektivity na jedno dieťa nad tri roky sumou na € 10,00/mesiac.

(2) Táto suma v súlade s § 28 odst. 4 zákona č. 245/2008 neprevyšuje 7,5 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa ustanovenia § 2 písm. c) zákona NR SR č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a opatrenia MPSVaR o úprave súm životného minima na dané obdobie.

(3) Príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

§ 5 - Oslobodenie od uhrádzania mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

(1) Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov, za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca dieťaťa zo zákona neuhrádza za dieťa:

 1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
 3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

(2) Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

 1. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
 2. ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

§ 6 - Rozhodnutie o výške mesačného príspevku

(1) Rozhodnutie o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa riaditeľ príslušnej materskej školy v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 písm. c) a § 35 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(2) Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obecný úrad v Nesluši, ktorý je týmto nariadením určený ako druhostupňový orgán prostredníctvom riaditeľa príslušnej materskej školy.

Časť III. Školský klub detí

§ 7 - Poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s činnosťou školského klubu detí

(1) Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí zriadeného Obcou Nesluša na návrh riaditeľa ZŠ v Nesluši, ktorej je školský klub detí súčasťou, určuje Obec Nesluša v súlade s ustanovením § 114 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z takto - s platnosťou od 01. 09. 2019 - za jedno dieťa navštevujúce Školský klub detí pri Základnej škole Nesluša € 7,00/mesiac.

(2) Táto suma je v súlade s § 114, ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. neprevyšuje 7,5 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa ustanovenia § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Opatrenia MPSVaR o úprave súm životného minima na dané obdobie.

(3) Príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

§ 8 - Oslobodenie od hrádzania mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s činnosťou školského klubu detí

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov, za pobyt dieťaťa školskom klube detí zákonný zástupca dieťaťa neuhrádza za dieťa: zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

§ 9 - Rozhodnutie o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s činnosťou školského klubu detí

(1) Rozhodnutie o výške mesačného príspevku, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa riaditeľ príslušnej základnej školy, ktorej je školský klub detí súčasťou, v súlade s ustanovením § 5, ods. 3 písm. j) a § 35 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(2) Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na na Obecný úrad v Nesluši, ktorý je druhostupňový orgán, prostredníctvom riaditeľa príslušnej základnej školy, ktorej je školský klub detí súčasťou.

Časť IV. Centrum voľného času

§ 12 - Poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s činnosťou centra voľného času

(1) Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času zriadeného Obcou Nesluša, určuje Obec Nesluša v súlade s ustanovením § 116 ods. 6 školského zákona takto - Centrum voľného času Nesluša:

 1. veková kategória do 15 rokov € 1,00/mesiac - € 5,00/polrok – za návštevu jedeného záujmového útvaru,
 2. veková kategória nad 15 rokov € 1,00/mesiac - € 5,00/polrok – za návštevu jedeného záujmového útvaru,
 3. pre obe kategórie pri odovzdaní vzdelávacieho poukazu pre CVČ je výška poplatku € 0,00/rok - vzdelávací poukaz platí na jeden záujmový útvar na celý rok
 4. pre obe kategórie pre prihlásenie do každého ďalšieho záujmového útvaru je výška poplatku € 5,00/polrok.

(3) Príspevok sa uhrádza vopred polročne, do konca prvého mesiaca v prvom a druhom polroku daného školského roka.

§ 13 - Oslobodenie od uhrádzania mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s činnosťou centra voľného času

Poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov za účasť dieťaťa v záujmovom útvare centra voľného času zákonný zástupca dieťaťa neuhrádza, ak zákonný zástupca dieťaťa predloží vedúcemu centra voľného času doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

§ 14 - Rozhodnutie o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s činnosťou centra voľného času

(1) Rozhodnutie o výške mesačného príspevku, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času, vydá plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka vedúci centra voľného času, v súlade s ustanovením § 5, ods. 6 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(2) Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na na Obecný úrad v Nesluši, ktorý je druhostupňový orgán, prostredníctvom vedúceho centra voľného času.

§ 15 - Záverečné ustanovenie

(1) Pokiaľ nie je vo všeobecne záväznom nariadení podrobnejšia úprava, k úhrade príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v materskej škole, školskom klube detí, centre voľného času sa vzťahujú osobitné predpisy:

 1. zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 2. zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 3. zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 4. zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(2) Zmeny a doplnky tohto nariadenia sa môžu vykonať len všeobecne záväzným nariadením.

(3) Toto VZN bolo schválené uznesením č. III-7/2019, zo dňa 28. 06. 2019 na základe § 11 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení.

(4) V zmysle § 6 odst. 3 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení bolo VZN vyvesené dňa 13. 06. 2019 pred zasadnutím obecného zastupiteľstva a v zmysle § 6 odst. 8 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení a zvesené dňa ... po zasadnutí obecného zastupiteľstva.

(5) Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia obecným zastupiteľstvom a účinnosť dňom 01. 09. 2019. Vyvesené: 02. 07. 2019.

Zrušovacie ustanovenie

Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia stráca účinnosť a platnosť Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2008, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.