Obecné zastupiteľstvo obce Nesluša podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako iba "zákon"), sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Nesluša č. 1/2019 o určení výšky o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša.

§ 1 - Úvodné ustanovenia

Výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Nesluša, určuje všeobecne záväzným nariadením.

§ 2 - Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského stravovania a určenie výšky príspevku na režijné náklady

(1) Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec Nesluša, poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca (ďalej aj ako "ZZ") vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca čiastočne prispieva na úhradu režijných nákladov na prevádzku zariadenia školského stravovania.

(2) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.

(3) Finančné pásma určujú náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín. Sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

(4) Evidencia odberu stravy žiakov ZŠ, dospelých stravníkov a zamestnancov ZŠ v ŠJ bude na základe čipu (ktorý je stravník povinný si zakúpiť, cena čipu je vo výške 5 €) alebo na základe karty (SAD, platobná karta).

(5) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa (materskej školy, ďalej len "MŠ") alebo žiaka (základnej školy ďalej len "ZŠ") vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a výška príspevku na režijné náklady sú určené za každý stravovací deň nasledovne:

Ukazovateľ  Náklady na nákup potravín na jedno jedlo - 2. finančné pásmo Spolu náklady na nákup potravín  Príspevok ZZ na režijné náklady  Dotácia na podporu dieťaťa k stravovacím návykom  Platba ZZ za jeden deň (réžia a doplatok na nákup potravín) 
Desiata Obed Olovrant
ZŠ - stravník - žiak prvého stupňa ZŠ - 1,15 - 1,15 0,10 1,20 0,10
ZŠ - stravník - žiak druhého stupňa ZŠ - 1,23 - 1,23 0,10 1,20 0,13
MŠ - stravník - dieťa MŠ 0,36 0,85 0,24 1,45 0,10 0,00 1,55
MŠ - stravník - dieťa MŠ, rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 0,36 0,85 0,24 1,45 0,10 1,20 0,35
Cudzí stravník - 1,33 - 1,33 1,62 0,00 2,95

Pozn.: sumy sú uvedené v eurách.

§ 3 - Podmienky úhrady v školskej jedálni

(1) Náklady na nákup potravín a príspevok na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca:

  1. dieťaťa materskej školy, ktoré je mladšie, ako posledný ročník pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  2. dieťaťa materskej školy alebo žiaka základnej školy za odobratú stravu v danom stravovacom dni (prvý deň neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní),
  3. neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 14.00 h predchádzajúceho pracovného dňa z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni.

(2) Úhradu na nákup potravín a príspevok na režijné náklady je nutné zrealizovať najneskôr do 20. dňa mesiaca predchádzajúceho mesiaca, v ktorom sa stravovanie poskytuje.

(3) Cena jedla pre iných stravníkov zahŕňa náklady na nákup potravín1 a skutočnú výšku režijných nákladov.

(4) Rozdiel medzi dotáciou na stravu a nákladom na nákup potravín školská jedáleň použije účelovo na nákup potravín pre stravníkov ŠJ.

(5) Zákonný zástupca uhrádza do 20. dňa mesiaca vopred jednorazový príspevok na stravovanie v sume 20 eur. Podmienky vrátenia príspevku na stravovanie sú stanovené v zápisnom lístku stravníka.

(6) Hodnota jedla pre iné fyzické osoby zahŕňa výšku finančného príspevku podľa zvoleného finančného pásma2 a skutočnú výšku režijných nákladov.

(7) Obec Nesluša, ako zriaďovateľ ŠJ pri ZŠ Nesluša, môže rozhodnúť o zrušení, alebo odpustení príspevku v prípadoch stanovených zákonom3. To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

§ 4 - Zrušovacie ustanovenie

Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia stráca účinnosť a platnosť Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 1/2019, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša.

§ 5 - Záverečné ustanovenia

(1) Toto nariadenia bolo schválené na rokovaní obecného zastupiteľstva obce Nesluša uznesením č. III-5/2019 dňa 28. 06. 2019.

(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.9.2019. Vyvesené: 02. 07. 2019.

§ 6 - Dodatok č. 1

(1) Zákonnému zástupcovi žiaka základnej školy a materskej školy (predškolák), ktorý podľa posúdenia ošetrujúceho lekára (špecialistu) si vyžaduje osobitné stravovanie (diétne stravovanie) zo zdravotných dôvodov a neodobral stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného právneho predpisu vyplatí zriaďovateľ prostredníctvom základnej školy na účet zákonného zástupcu najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca po nároku na dotáciu na stravu.

(2) Podmienky vyplatenia dotácie na stravu: Zákonný zástupca dieťaťa predloží doklad ošetrujúceho lekára (špecialistu), že zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie (diétne stravovanie) a žiadosť, kde požiada o vyplatenie dotácie na stravu. Riaditeľ školy prehodnotí žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa a po splnení podmienok na vyplatenie dotácie vyplatí dotáciu na stravu zákonnému zástupcovi dieťaťa podľa počtu dní prítomnosti dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese.

Prílohy


1 § 3 ods. 3 Vyhlášky č. 330/2009 o zariadení školského stravovania.
2 § 3 ods. 3 Vyhlášky č. 330/2009 o zariadení školského stravovania.
3 § 140 ods. 12 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.