§ 1

Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom sa mení a dopĺňa takto:

(1) V čl. 1 ods. 2 prvej vety sa za slovom „domácnosti“ v poznámke pod čiarou 2) dopĺňa: „Nehnuteľnosťou sa rozumie rodinný dom podľa § 43b ods. 3 stavebného zákona alebo bytový dom podľa § 43b ods. 2 stavebného zákona a priľahlé nehnuteľnosti vedené v katastri nehnuteľností ako záhrady a zastavané plochy a nádvoria.“

(2) V čl. 1 ods. 2 prvej vety sa za slovom „podnikatelia“ v poznámke pod čiarou 3) dopĺňa: „Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia pôsobia na nehnuteľnostiach uvedených v § 43c stavebného zákona ako nebytové budovy, pritom časť nebytovej budovy môže slúžiť na bývanie. Súčasťou nehnuteľnosti sú aj priľahlé nehnuteľnosti vedené v katastri nehnuteľností ako zastavané plochy a nádvoria a záhrady.“

(3) V čl. 1 ods. 5 sa na konci druhej vety za slovom „osobou“ vkladá text „v priestore vhodnom na zhromažďovanie odpadu.“ Poznámka pod čiarou 5) sa celá zruší a nahradí sa novou poznámkou „Priestory na zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov sa navrhujú, zhotovujú a prevádzkujú tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku (§ 8 ods. 1 vyhlášky MŽP č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.“

(4) Čl. 1 ods. 8 sa celý ruší.

(5) V čl. 2 ods. 4 sa v poslednej vete za slovom „určuje“ ruší text „všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a poplatkoch“ a nahrádza sa textom „Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 6/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017.“

(6) Ruší sa označenie Čl. 4 – Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a nahrádza sa označením Čl. 4 a) – Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom.

(7) V čl. 4 a) sa dopĺňa ods. 8 v tomto znení: „Obec Nesluša zavádza na svojom území paušálny zber zmesového komunálneho odpadu pre všetkých poplatníkov.“

(8) V čl. 4 a) ods. 5 sa v prvej vete za slovom „odpad“ dopĺňa „pri zberovej frekvencii 26x za rok (podľa využiteľného objemu nádoby a štandardu množstva zberu komunálneho odpadu na osobu a rok):“ a písm. a) až g) sa menia nasledovne:

  1. 120 l – domácnosť s najviac 4 osobami,
  2. 140 l – domácnosť s najviac 6 osobami,
  3. 240 l – domácnosť s najviac 12 osobami,
  4. 1100 l – bytový dom, ak súhlasia všetky domácnosti a súhrn počtu osôb domácností v bytovom dome je najviac 55 osôb,
  5. doplnková 110 l kovová nádoba – domácnosť spaľujúca vo vykurovacích zariadeniach hnedé uhlie, čierne uhlie alebo koks1),
  6. veľkosť nádoby podľa bodov a) až f) a ich počet pre právnické a fyzické osoby – podnikateľov sa určí podľa skutočnej potreby vykazovanej odpadovým hospodárstvom daného subjektu; v prípade spaľovania tuhých palív je nevyhnutné použiť aj kovovú 110 l nádobu,
  7. 80 l – trvale neobývaný rodinný dom a chalupa v zastavanom území obce so sporadickým zberom a vývozom zmesového komunálneho odpadu, tzn. frekvenciou nižšou ako 26x za rok.„

(9) Ruší sa označenie Čl. 4 – Nakladanie s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom a nahrádza sa označením Čl. 4 b) – Nakladanie s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom.

(10) V Čl. 4 b) ods. 3 sa ruší celá tretia veta a nahrádza sa novou vetou: „Obec zavádza množstvový zber drobného stavebného odpadu.“

(11) V Čl. 4 b) v ods. 4. sa ruší tretia veta.

(12) V čl. 7 ods. 3 sa mení text na nasledovné znenie: „Domácnosti v rodinných domoch sú povinné spracúvať BRKO kompostovaním v kompostovacích zariadeniach (kompostéroch).“

(13) V čl. 11 ods. 1 sa za text „podľa Katalógu odpadov“ dopĺňa text “(vyhláška MŽP č. 365/2015 Z. z.)".

§ 2

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 1/2017 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom schválilo Obecné zastupiteľstvo v Nesluši uznesením č. I-4 na svojom rokovaní dňa 03. 03. 2017 a účinnosť nadobúda 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce.

Prílohy


 1) Pri spaľovaní dreva, drevených brikiet alebo peliet sa odporúča popol použiť na kompostovanie.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.