Obec Nesluša v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku“) vydáva Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Obecné zastupiteľstvo v Nesluši sa v súlade s ust. § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 12/2015.

§ 1 - Predmet úpravy

(1) Predmetom je určenie náležitosti miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 83 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku.

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:

 1. stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu,
 2. určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku,
 3. stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku.

(3) Týmto Všeobecne záväzným nariadením Obec Nesluša ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Nesluša s účinnosťou od 01. 01. 2016 (ďalej len „poplatok“).

§ 2 - Úvodné ustanovenia

Základné náležitosti o poplatku sú ustanovené v § 77 až 83 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku.

§ 3 - Množstvový zber

(1) Poplatok za množstvový zber je zavedený pre:

 1. právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie, v prípade, ak požiada o množstvový zber;
 2. podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania v prípade, ak požiada o množstvový zber.

§ 4 - Zdaňovacie obdobie

Zdaňovacím obdobím, za ktoré obec vyberá poplatok je kalendárny rok.

§ 5 - Sadzba a určenie poplatku

(1) Obec ustanovuje sadzbu poplatku za osobu a kalendárny deň 0,0411 € (1 osoba/rok – 15 €).

(2) Obec ustanovuje sadzbu poplatku pri množstvovom zbere za jeden liter komunálnych odpadov 0,0200 €.

(3) Obec ustanovuje sadzbu poplatku pri množstvovom zbere za jeden kg drobného stavebného odpadu 0,0200 €.

(2) Určenie poplatku pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku: Poplatok je súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať.

(3) Určenie poplatku pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. b) a c ) zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku: Poplatok je súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. c) zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku.

(4) Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov: Ukazovateľom produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období je súčet priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na zdaňovacie obdobie neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom ustanoveným obcou a priemerného počtu

 1. hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje zdravotné služby alebo ubytovacie služby; do tohto počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a
 2. miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby.

(5) Koeficient produkcie komunálneho odpadu v obci je 1.

(6) Poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti v pokladni Obecného úradu v Nesluši.

§ 6 - Vyrubenie poplatku a splatnosť poplatku

(1) Obec v zmysle § 81 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku vyrubí poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Aj poplatok za množstvový zber bude vyrubený rozhodnutím. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

(2) Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.

§ 7 - Podmienky na vrátenie poplatku alebo pomernej časti

Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, ak mu v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikla povinnosť platiť poplatok. Poplatok alebo jeho pomerná časť bude vrátená do 30 dní odo dňa preukázania skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti. Poplatník, ktorý poplatok uhradil, ale v priebehu zdaňovacieho obdobia zomrel, správca dane na základe žiadosti pozostalých vydá potvrdenie o evidovanom preplatku pre potreby dedičského konania. Dôvody zániku poplatkovej povinnosti:

 1. prihlásenie sa na trvalý pobyt v inej obci (meste),
 2. zánik prechodného pobytu,
 3. ukončenie nájomnej zmluvy,
 4. zánik oprávnenia na užívanie nehnuteľnosti,
 5. úmrtie,
 6. zánik vlastníckych práv,
 7. ukončenie podnikania na území obce.

§ 8 - Podklady pri vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti

Obec Nesluša ustanovuje najmä tieto podklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti:

 1. doklad o prihlásení na trvalý pobyt v inej obci/meste,
 2. doklad o ukončení nájomnej zmluvy,
 3. kúpno-predajná zmluva, darovacia zmluva a iné zmluvy,
 4. úmrtný list,
 5. doklad o zrušení prechodného pobytu v obci Nesluša.

§ 9 - Oslobodenie a úľavy

(1) Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.

(2) Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku je potrebné podať písomne správcovi miestnych poplatkov. V žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku je potrebné uviesť odôvodnenie a priložiť k nej doklady preukazujúce uvádzané skutočnosti v žiadosti.

(3) Doklady na oslobodenie alebo úľavu je potrebné predkladať každý kalendárny rok, okrem poplatníkov, ktorí sa zdržiavajú v zahraničí dlhodobo, poplatníkov, ktorí sú dlhodobo umiestnení v zariadení, napr. domov dôchodcov, nápravno-výchovné zariadenie a poplatníkov, ktorí sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládnej fyzickej osobe, ktorí budú doklady predkladať každých päť rokov.

(4) V prípade dokladov vystavených v inom ako slovenskom alebo českom jazyku je potrebné doložiť úradne overený preklad dokladu do slovenčiny.

(5) Poplatník si v zmysle zákona nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku uplatňuje osobitne za každé zdaňovacie obdobie. Výnimkou sú poplatníci (fyzické osoby staršie ako 62 rokov), ktorí budú predkladať žiadosť len jeden krát v tom zdaňovacom období, v ktorom im prvý krát vzniká nárok na zníženie poplatku. V ďalších nasledujúcich rokoch im bude poplatok znížený bez predloženia žiadosti.

(6) Ak viacero poplatníkov podľa § 77 odseku 2 písm. a) zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku žije v spoločnej domácnosti a plnenie povinností týchto poplatníkov na seba prevzal jeden z nich, žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku bude predkladať tento poplatník za seba ale aj za ostatných poplatníkov.

(7) Obec poplatok zníži o 85% za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce, a to poplatníkovi:

 1. študenti vysokých škôl, stredných škôl, ktorí navštevujú školu mimo obce, s výnimkou študentov denne dochádzajúcich. Nárok na zníženie poplatku je potrebné každoročne preukázať hodnoverným dokladom a to najmä:
  • potvrdením o návšteve školy mimo miesta trvalého pobytu súčasne s potvrdením o ubytovaní, alebo potvrdením o platbe za ubytovanie. Potvrdenie o ubytovaní musí obsahovať obdobie poskytnutého ubytovania.
 2. obyvatelia, ktorí sa zdržiavajú mimo územia obce z dôvodu výkonu zamestnania mimo miesta trvalého pobytu alebo z dôvodu prechodného pobytu v inej obci, alebo z dôvodu umiestnenia v rôznych zariadeniach mimo obce. Nárok na zníženie poplatku je potrebné každoročne preukázať hodnoverným dokladom a to najmä:
  • potvrdením o zamestnaní mimo miesta trvalého pobytu spolu s potvrdením o ubytovaní, prípadne nájomnou zmluvou alebo pracovná zmluva spolu s potvrdením o ubytovaní, prípadne nájomnou zmluvou. Potvrdenie o ubytovaní musí obsahovať obdobie poskytnutého ubytovania;
  • doklad o prechodnom pobyte súčasne s dokladom o úhrade poplatku za komunálne odpady v inej obci;
  • doklad o prechodnom pobyte súčasne s nájomnou zmluvou;
  • sezónne dohody;
  • potvrdením nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu;
  • potvrdením o umiestnení v zariadení sociálnych služieb;
  • potvrdením o umiestnení v reedukačnom zariadení alebo detskom domove;
  • potvrdením o dlhodobej hospitalizácii v liečebniach.
 3. obyvatelia, ktorí sa zdržiavajú alebo zdržiavali v zahraničí. Nárok na zníženie poplatku je potrebné každoročne preukázať hodnoverným dokladom a to najmä:
  • potvrdením o návšteve školy;
  • pracovným povolením;
  • povolením k pobytu v zahraničí alebo vízami;
  • potvrdením o zamestnaní v zahraničí, kde bude uvedené obdobie;
  • potvrdením od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí a dokladom príslušnej organizácie o pobyte v zahraničí.

(8) Na základe podanej žiadosti sa fyzickej osobe v hmotnej núdzi, fyzickej osobe staršej ako 62 rokov, držiteľovi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľovi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládnej fyzickej osobe, fyzickej osobe, ktorá je na invalidnom dôchodku (čiastočnom alebo úplnom) poskytne úľava vo výške 50 % z poplatku. Úľava 50 % sa poskytne len tým poplatníkom, ktorí majú trvalý pobyt v obci Nesluša. K zníženiu poplatku je potrebné doložiť hodnoverné doklady preukazujúce nárok na úľavu a to najmä:

 1. kópiu preukazu ŤZP príp. ŤZP/S, doklad o priznaní invalidného dôchodku;
 2. potvrdenie ÚPSVaR.

(9) Úplné odpustenie poplatku môže požiadať fyzická osoba, ktorá:

 1. sa dlhodobo zdržiava v zahraničí t. j. min 12 mesiacov;
 2. je dlhodobo umiestnená v zariadení, napr. domov dôchodcov, nápravno-výchovné zariadenie.

K zníženiu poplatku je potrebné doložiť hodnoverné doklady preukazujúce nárok na úľavu (viď. doklady v § 9 ods. 7 písm. b) a c)).

(10) Pri súbehu znížení poplatku podľa odseku 7, 8 a 9 sa uplatní jedno zníženie poplatku najvýhodnejšie pre poplatníka.

§ 10 - Záverečné ustanovenia

(1) Na tomto VZN obce Nesluša sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Nesluši a to dňa 11. 12. 2015.

(2) Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli od 24. 11. 2015.

(3) Schválené VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli od 14. 12. 2015.

(4) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2016.

(5) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Nesluši.

(6) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa v plnom rozsahu ruší VZN Obce Nesluša č. 1/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré bolo schválené uznesením č. U-11/2014 Obecného zastupiteľstva v Nesluši.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.