Obec Nesluša v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z.“) vydáva Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 11/ 2015 o miestnych daniach obce Nesluša za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje.

I. Časť - Úvodné ustanovenie

§ 1 - Predmet úpravy

(1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje druhy a sadzby miestnych daní, oznamovaciu povinnosť, splatnosť, zníženie, kritéria, oslobodenie, spôsob, formu a miesto pre zaplatenie daní, ako aj ďalšie náležitosti vyberania daní na území obce Nesluša.

(2) Týmto Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) Obecné zastupiteľstvo v Nesluši v zmysle § 11 ods. 4 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. zavádza s účinnosťou od 1. januára 2016 na svojom území tieto miestne dane:

 1. daň za psa,
 2. daň za užívanie verejného priestranstva,
 3. daň za ubytovanie,
 4. daň za predajné automaty,
 5. daň za nevýherné hracie prístroje.

(3) Ostatné miestne dane a poplatky budú upravené iným všeobecne záväzným predpisom.

II. Časť - Daň za psa

§ 2

(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou, alebo právnickou osobou.

(2) Správca dane vydá vlastníkovi, alebo držiteľovi psa evidenčnú známku za úhradu 1 €. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je vlastník povinný bezodkladne oznámiť na obecnom úrade. Povinnosťou vlastníka psa je pri odhlásení evidenčnú známku vrátiť.

§ 3 - Základ a sadzba dane

(1) Základom dane je počet psov.

(2) Sadzba dane za psa staršieho ako 6 mesiacov je 6 €/1 rok.

III. Časť - Daň za užívanie verejného priestranstva

§ 4 - Predmet dane

(1) Predmet dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.

(2) Verejným priestranstvom sú všetky verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce (komunikácie, námestia, parky, ihriská a chodníky atď.). Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, na ktoré má obec uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu (§ 663 Občianskeho zákonníka).

(3) Osobným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a pod.

(4) Daňovníkom je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

§ 5 - Základ a sadzba dane

(1) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m² alebo parkovacie miesto.

(2) Správca dane ustanovuje nasledovnú sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m² osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne:

 1. pre užívanie lunaparkom, cirkusom a podobným zariadením sa stanovuje sadzba 1 €/m²/1 deň;
 2. za užívanie verejného priestranstva - umiestnenie stavebného zariadenia, skládku tuhých palív, stavebného alebo iného materiálu občania obce 3 €/1m²/1 deň; ostatní - 6 €/m²/1 deň;
 3. za trvalé parkovanie vozidla - 0,020 € za m² a deň;
 4. za každý aj neúplný m² užívaného verejného priestranstva a každý aj neúplný deň, pokiaľ v ďalších ustanoveniach tohto VZN nie je stanovená alebo určená iná sadzba 0,33 €/m²/deň;
 5. za užívanie verejného priestranstva na umiestnenie reklamných, propagačných a informačných stojanov 0,33 €/m²/1 deň.
 6. za užívanie verejného priestranstva pre účely ambulantného predaja potravinárskych výrobkov, ovocia, zeleniny, spotrebných výrobkov, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, drogériový tovar, darčekové predmety a poskytovanie ambulantných služieb (napr. oprava dáždnikov a pod.) občania obce - 4 €/1 deň; ostatní - 4 €/1 deň;
 7. za užívanie verejného priestranstva pre účely ambulantného predaja potravinárskych výrobkov, ovocia, zeleniny, spotrebných výrobkov, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, drogériový tovar, darčekové predmety a poskytovanie ambulantných služieb na kultúrnospoločenských akciách väčšieho formátu stánok do 5 m² - 6 €/1 deň; stánok nad 5 m² - 10 €/1 deň.

§ 6 - Náležitosti oznamovacej povinnosti

(1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

(2) V oznámení daňovník uvedie:

 1. fyzická osoba – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu;
 2. právnická osoba – názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo;
 3. údaje rozhodujúce na určenie dane – účel, miesto, obdobie a veľkosť záberu užívania verejného priestranstva.

§ 7 - Oslobodenie od dane

(1) Správca dane môže poskytnúť oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vyberania vstupného alebo akciu, na ktorej sa finančne alebo organizačne podieľa obec, alebo akciu, z ktorej je celý výťažok určený na charitatívne a verejnoprospešné účely s predpokladom priaznivého dopadu na zvýšenie návštevnosti obce.

(2) Správca dane ustanovuje zníženie 70 % z vyrubenej dane za trvalé parkovanie vozidla pre držiteľov preukazu ŤZP na jedno auto.

(3) Správca dane ustanovuje zníženie 50 % z vyrubenej dane za trvalé parkovanie vozidla pre obyvateľov bytových domov na jedno auto.

(4) Pri súbehu znížení dane podľa odseku 2 a 3 sa uplatní jedno zníženie dane najvýhodnejšie pre poplatníka.

IV. Časť - Daň za ubytovanie

§ 8

(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.

(2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

(2) Platiteľom dane za ubytovanie je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje (ďalej len prevádzkovateľ).

(3) Daň v ustanovenej výške pre správcu dane vyberá a ručí zaň prevádzkovateľ a odvádza ju na určený účet správcu dane.

(4) Prevádzkovateľ je povinný viesť preukázateľnú evidenciu ubytovaných fyzických osôb - knihu ubytovaných. Kniha ubytovaných musí byť očíslovaná a bude obsahovať:

 1. meno a priezvisko ubytovaného,
 2. číslo občianskeho preukazu alebo pasu,
 3. trvalý pobyt,
 4. dátum príchodu a odchodu,
 5. počet prenocovaní.

Prevádzkovateľ je povinný na výzvu správcu dane predložiť knihu ubytovaných.

(5) Písomnú evidenciu o ubytovaných je prevádzkovateľ povinný zaslať správcovi dane štvrťročne vždy do 10 dňa od skončenia štvrťroku. Náležitosti evidencie:

 1. údaje o prevádzkovateľovi zariadenia,
 2. adresa zariadenia v ktorom sa poskytuje prechodné ubytovanie,
 3. počet prenocovaní,
 4. výška dane,
 5. počet lôžok v zariadení.

(6) Oslobodenie od dane

 1. deti do 15 rokov
 2. občanom, ktorí dovŕšia vek 70 rokov
 3. občanom, ktorí sú držiteľmi preukazu ťažko zdravotne postihnutý (ŤZP) a ťažko zdravotne postihnutý s potrebou sprievodcu (ŤZP-S).

Ak si daňovník bude uplatňovať oslobodenie od dane, musí predložiť s oznámením aj prefotený doklad (ako napr. preukaz ŤZP, ŤZPS).

(7) Prevádzkovateľ je povinný vydať daňovníkovi (fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje) - potvrdenie o zaplatení dane, ktoré musí obsahovať:

 1. číslo potvrdenia,
 2. komu bolo vystavené potvrdenie a kto zaplatil daň,
 3. počet osôb, ktoré prenocovali a
 4. dátum od kedy do kedy bolo prechodné ubytovanie poskytnuté,
 5. výška zaplatenej dane,
 6. pečiatka a podpis oprávnenej osoby, ktorá potvrdenie vystavila.

§ 9 - Základ a sadzba dane

(1) Základom dane je počet prenocovaní.

(2) Sadzba dane je stanovená vo výške 0,30 €/1 osoba/1 prenocovanie.

§ 10 - Vyberanie dane

(1) Platiteľ dane vyberá daň od daňovníka spôsobom:

 1. v hotovosti priamo do pokladne platiteľa dane. Platiteľ dane odovzdá daňovníkovi potvrdenie (originál) a kópiu si ponechá platiteľ pre daňovú kontrolu,
 2. prevodom z účtu daňovníka na účet platiteľa dane. Dokladom o zaplatení dane je výpis z účtu z peňažného ústavu.

(2) Platiteľ dane môže platiť a odvádzať miestnu daň nasledovne:

 1. v hotovosti do pokladne obce Nesluša;
 2. poštovým poukazom na príslušný účet správcu dane, daňovník pri takejto platbe uvedie ako variabilný symbol IČO alebo dátum narodenia;
 3. bezhotovostným prevodom na príslušný účet správcu dane, daňovník pri takejto platbe uvedie ako variabilný symbol IČO alebo dátum narodenia.

Platiteľ dane je povinný zaplatenú daň daňovníkom odviesť obci štvrťročne do 20. dňa po uplynutí štvrťroka.

V. časť - Daň za predajné automaty

§ 11 - Predmet úpravy VZN

Predmetom toho všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dane za predajné automaty podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 51 zákona č. 582/2004 Z. z. správcom dane.

§ 12 - Základ dane

Základom dane je počet predajných automatov.

§ 13 - Sadzba dane

Sadzba dane je 66,38 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.

§ 14 - Spôsob vedenia preukázanej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie predajných automatov

(1) Daňovník je povinný označiť každý predajný automat na viditeľnom mieste štítkom, kde musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto podnikania, IČO, dátum začatia prevádzkovania predajného automatu a výrobné číslo.

(2) Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie predajných automatov.

VI. časť - Daň za nevýherné hracie prístroje

§ 15 - Predmet dane

(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

(2) Nevýherné hracie prístroje sú:

 1. elektronické prístroje na počítačové hry;
 2. mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

§ 16 - Základ a sadzba dane

 1. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
 2. Sadzba dane vo výške 333,00 €/1 nevýherný hrací prístroj/1 kalendárny rok.
 3. Sadzba dane vo výške 10,00 €/1 nevýherný hrací prístroj slúžiaci na rozvoj športového odvetvia - šípky, stolný futbal, biliard, bowling/1 kalendárny rok.

§ 17 - Spôsob vedenia preukázanej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov

(1) Daňovník je povinný viesť preukázanú písomnú evidenciu nevýherných hracích prístrojov v rozsahu údajov:

 1. výrobné číslo prístroja;
 2. dátum začatia prevádzkovania prístroja;
 3. označenie prevádzky a miesta, kde je prístroj umiestnený;
 4. identifikačné údaje prevádzkovateľa (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, štatutárny zástupca, prevádzkovateľ).

(2) Daňovník je povinný na výzvu správcu dane bezodkladne predložiť inventárny zoznam evidencie nevýherných hracích prístrojov.

(3) Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste štítkom, kde musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo, resp. miesto podnikania, IČO, dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja a výrobné číslo.

VII. Časť

§ 30 - Splatnosť a platenie dane v splátkach

(1) Vyrubená daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje sú splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

(2) Správca dane môže určiť platenie dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje v splátkach; ak je vyrubená daň vyššia ako 33 000 eur, správca dane určí platenie tejto dane najmenej v dvoch rovnomerných splátkach. Splátky dane sú splatné v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. Daňovník môže vyrubenú daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje, ktorá bola rozhodnutím správcu dane určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

VIII. Časť

§ 31 - Prechodné a záverečné ustanovenia

(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení obce nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov.

(2) Na tomto VZN obce Nesluša sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Nesluši a to dňa 11. 12. 2015.

(3) Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli od 24. 11. 2015.

(4) Schválené VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli od 14. 12. 2015.

(5) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2016.

(6) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Nesluši.

(7) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa v plnom rozsahu ruší VZN Obce Nesluša č. 2/2014 o miestnych daniach, ktoré bolo schválené uznesením č.U-13/2014 Obecného zastupiteľstva v Nesluši.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.