Obec Nesluša v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z.“) vydáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 10/2015 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2016.

§ 1 - Základné ustanovenie

(1) Obecné zastupiteľstvo v Nesluši podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. zavádza s účinnosťou od 1. januára 2016 daň z nehnuteľností.

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Nesluša v zdaňovacom období roku 2016.

§ 2 - Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností v zmysle tohto VZN zahŕňa

 1. daň z pozemkov,
 2. daň zo stavieb,
 3. daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

Daň z pozemkov

§ 3 - Základ dane

(1) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pôdy za 1 m² uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z. z., ktorá bola pre obec Nesluša stanovená nasledovne:

 1. orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,1563 €/m2;
 2. trvalé trávnaté porasty 0,0249 €/m2.

(2) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku za 1 m² ustanovenej vo všeobecne záväznom nariadení. Správca dane ustanovuje na území obce Nesluša hodnotu pozemku za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,166 €/m². Takto ustanovenú hodnotu pozemku správca dane použije pri výpočte základu dane len vtedy, ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.

(3) Základom dane z pozemkov záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, stavebné pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1m² uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z., ktorá bola pre obec Nesluša stanovená nasledovne:

 1. záhrady 1,85 €/m2;
 2. zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,85 €/m2;
 3. stavebné pozemky 18,58 €/m2.

(4) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy a stavebné pozemky, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb (ďalej len „predajný stánok“), je hodnota pozemku určená vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo predajného stánku v m 2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona 582/2004 Z. z. pre stavebné pozemky.

§ 4 - Sadzba dane z pozemkov

Správca dane určuje na území obce Nesluša pre jednotlivé druhy pozemkov ročnú sadzbu dane z pozemkov takto:

 1. orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady - 0,50 %,
 2. trvalé trávnaté porasty - 0,50 %,
 3. lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy - 0,50 %,
 4. rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy - 0,60 %,
 5. záhrady - 0,30 %,
 6. zastavané plochy a nádvoria - 0,30 %,
 7. stavebné pozemky - 0,40 %,
 8. ostatné plochy - 0,30 %.

Daň zo stavieb

§ 5 - Sadzba dane zo stavieb

(1) Správca dane určuje pre stavby na území obce Nesluša ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy takto:

 1. 0,066 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
 2. 0,033 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 3. 0,199 € za chaty na individuálnu rekreáciu,
 4. 0,266 € za samostatne stojace garáže,
 5. 0,266 € za stavby hromadných garáží,
 6. 0,266 € za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
 7. 0,662 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike a stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 8. 0,662 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
 9. 0,199 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).

(2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie v sume 0,10 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Daň z bytov

§ 6 - Sadzba dane z bytov

Správca dane určuje za byty na území obce Nesluša ročnú sadzbu dane z bytov za byt za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru - 0,066 €.

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľnosti

§ 7 - Oslobodenie od dane a zníženie dane

(1) Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje:

 1. pozemky na ktorých sú cintoríny,
 2. vetrolamy,
 3. pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
 4. pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,
 5. pozemky užívané školami a školskými zariadeniami.

(2) Správca dane od dane zo stavieb oslobodzuje:

 1. stavby a byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam.

(3) Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov vo výške 75 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom (prípadne ďalší člen rodiny je s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu a žije v spoločnej domácnosti s daňovníkom a má trvalý pobyt v obci Nesluša), ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

(4) Správca dane ustanovuje, že veková hranica fyzických osôb na poskytnutie zníženia daňovej povinnosti dane zo stavieb a bytov je viac ako 70 rokov.

(5) Doklady preukazujúce dôvody na zníženie dane alebo oslobodenie od dane predloží daňovník správcovi dane.

§ 8 - Suma dane, ktorú správca dane nevyrúbi

Správca dane ustanovuje, že daň najviac v úhrne do sumy 1,5 eura nebude vyrubovať.

§ 9 - Záverečné ustanovenia

(1) Na tomto VZN obce Nesluša sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Nesluši a to dňa 11. 12. 2015.

(2) Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli od 24. 11. 2015.

(3) Schválené VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli od 14. 12. 2015.

(4) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2016.

(5) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Nesluši.

(6) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa v plnom rozsahu ruší VZN Obce Nesluša č. 2/2014 o miestnych daniach, ktoré bolo schválené uznesením č.U-13/2014 Obecného zastupiteľstva v Nesluši.

§ 10 - Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.