Obecné zastupiteľstvo v Nesluši v súlade so zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve schvaľuje pre územie obce Nesluša tento prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku.

§ 1 - Všeobecné ustanovenia

Tento prevádzkový poriadok upresňuje rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku, povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta, povinnosti návštevníkov pohrebiska a podnikateľov v súvislosti s udržiavaním na pohrebisku a zachovaním dôstojnosti, tohto miesta. Ukladá spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska, hrobových miest, čas keď je pohrebisko prístupné verejnosti, spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest, dĺžku tlecej doby, vedenie evidencie pohrebiska, spôsob nakladania s odpadom podľa osobitného predpisu, cenník služieb.

§ 2 - Základné údaje o pohrebiskách

Tento prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku (ďalej len Prevádzkový poriadok) sa vzťahuje na cintorín obce Nesluša a dom smútku v Nesluši č. 1128.

§ 3 - Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok pohrebiska obsahuje:

(1) Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska

 • Názov: Marián Játi;
 • sídlo: Námestie Ľ. Fullu 1666/17, 010 08  Žilina;
 • IČO: 40944549.

(2) Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku:

 1. vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
 2. vykonávanie exhumácie,
 3. vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
 4. uzatváranie nájomnej zmluvy za prenájom hrobového miesta,
 5. vedenie evidencie o uložených telesných pozostatkoch,
 6. správu pohrebiska,
 7. správu domu smútku,
 8. údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,
 9. zabezpečenie údržby, čistoty a kontrola poriadku pohrebiska,
 10. likvidáciu odpadu z pohrebiska,
 11. dodávka vody,
 12. verejné osvetlenie,
 13. otváranie a zatváranie vstupných zariadení.

(3) Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta:

 1. právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy;
 2. uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby, ak tento prevádzkový poriadok neustanovuje inak;
 3. prevádzkovateľ pohrebiska musí zabezpečiť počas trvania nájomnej zmluvy prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, ak je potrebné zabezpečiť prevádzkovanie pohrebiska. O pripravovanom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný vopred písomne informovať nájomcu, o už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu;
 4. pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.

(4) Nájomca hrobového miesta je povinný:

 1. dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta.
 2. užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy.
 3. udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady.
 4. písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie podľa § 17 ods. 4 písm. a zákona č. 131/2010 Z.z.
 5. udržiavať poriadok v okolí hrobového miesta a na pohrebisku.

(5) Výpoveď nájomnej zmluvy

 1. prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty;
 2. prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.

(6) Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak:

 1. závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,
 2. sa pohrebisko zruší,
 3. nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.

(7) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 6 písm. a) a b), musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné náklady preložiť ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.

(8) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 6 písm. a) a b), je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť, ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku (na dverách Domu smútku).

(9) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedenom v odseku 6 písm. c), je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené, ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.

(10) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 6 písm. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia výpovede. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstránil z hrobového miesta príslušenstvo hrobu, ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska, považuje za opustenú vec.

(11) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 6 písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto lehotu príslušenstvo hrobu na hrobovom mieste s označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť, po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.

(12) Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odseku 10 a 11 tohto článku, musí zabezpečiť obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.

(13) Hroby, hrobky alebo pohrebiská, ktoré sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, sa môžu zrušiť len na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu SR o zrušení vyhlásenia hrobu, hrobky alebo pohrebiska za národnú kultúrnu pamiatku. Hroby a hrobky, ktoré sú evidované v zozname pamätihodnosti obce, môže zrušiť prevádzkovateľ pohrebiska po predchádzajúcom súhlase stanovenej komisie pri OZ.

(14) Zrušenie vojnových hrobov upravuje osobitný zákon. (zákon 130/2005 Z.z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov).

(15) Povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a zachovaním dôstojnosti tohto miesta:

 1. dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, zákon o pohrebníctve 131/2010 Z.z. a pokyny prevádzkovateľa pohrebiska, dodržiavať ustanovenia nájomnej zmluvy.
 2. zachovávať dôstojnosť pohrebiska:
  • návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta, nesmú robiť hluk, vykrikovať, odhadzovať a zapaľovať odpadky, používať alkoholické nápoje a omamné prostriedky, poškodzovať pomníky, zriadenia pohrebiska, objekty a zeleň;
  • na pohrebisko je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok, odpady a iné nepotrebné predmety sa môžu ukladať len na miestach na to určených;
  • na pohrebisku je zakázané spaľovať trávu a iný odpad;
  • každý návštevník cintorína je povinný pred určenou zatváracou dobou pohrebisko opustiť;
  • na pohrebisko je zakázaný prístup dopravnými prostriedkami, v odôvodnených prípadoch môže výnimku povoliť prevádzkovateľ pohrebiska (odvoz odpadov, stavebník hrobu, pohrebný sprievod…);
  • vodiť psov na pohrebisko je zakázané!

(16) Čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti

 1. pohrebisko je verejností prístupné v období:
  • od 1. apríla do 30. septembra od 6.00 hod. – 22.00 hod.,
  • od 1. októbra do 31. marca od 6.00 hod. – 22.00 hod.,
  • počas dní Pamiatky zosnulých t.j. od 1. novembra do 3. novembra je pohrebisko otvorené do 24.00 hod;
 2. každý návštevník pohrebiska je povinný pred určenou zatváracou hodinou pohrebisko opustiť bez osobného upozornenia;
 3. prevádzkovateľ pohrebiska môže v osobitných prípadoch obmedziť prístup verejnosti na pohrebisko.

§ 4 - Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest

(1) Na pohrebisku podľa tohto VZN sa spravidla pochováva v pracovné dni. V sobotu, nedeľu , vo sviatok iba po dohode so správcom pohrebiska. Výnimku možno udeliť iba počas dlhšie trvajúceho pracovného voľna iba napr. Veľkonočných sviatkov alebo Vianoc, Nový rok. Zvýšené náklady súvisiace s pohrebom počas týchto dní znáša v plnom rozsahu organizátor pohrebu. Úhradu týchto nákladov je potrebné vykonať pred realizáciou pohrebu.

(2) Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:

 1. hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m, pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m.
 2. dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody.
 3. bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m.
 4. rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške 1,2 m.

(3) Na dvoj hrob a viac hrob sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v odseku 2 písm. c). V novom cintoríne, zdôvodu nedostatku miesta sa bude pochovávať iba do jednohrobov – prehĺbených hrobov.

(4) Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.

(5) Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté tlecia doba sa musí primerane predĺžiť.

(6) Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 1 meter.

(7) Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami 8. Ľudské ostatky je možné exhumovať na:

 1. príkaz sudcu alebo prokurátora,
 2. žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ už nežije, alebo na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.

(9) Žiadosť o exhumáciu podľa odseku 8 žiadateľ podáva prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom sú ľudské ostatky uložené a musí obsahovať:

 1. vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky pred uplynutím tlecej doby,
 2. list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
 3. nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom iného pohrebiska, ak budú ľudské ostatky uložené na inom pohrebisku,
 4. identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorá ľudské ostatky prevezie.

(10) Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti podľa odseku 9 nevyhovie, rozhodne o tom súd.

(11) Na rozhodovanie o exhumácií vojnovej obete sa vzťahuje osobitný zákon.

(12) Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.

(13) Plán hrobových miest sa vedie v písomnej forme a aj elektronicky.

(14) Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, môžu vykopať len pracovníci správy pohrebiska. Výnimku môže udeliť prevádzkovateľ pohrebiska pre obstarávateľa pohrebu, ktorý je v hmotnej núdzi a to len pod odborným dohľadom prevádzkovateľa pohrebiska.

§ 5 - Ukladanie urien

(1) Vkladanie urien do kolumbária sa môže vykonať iba po podpise nájomnej zmluvy s prevádzkovateľom pohrebiska. Prevádzkovateľ pohrebiska s nájomcom hrobového miesta v kolumbáriu odsúhlasí miesto pre vkladanie urny. Odkrytie, zakrytie a uzatvorenie urnového miesta môže robiť iba prevádzkovateľ pohrebiska.

(2) Všetky zmeny, práce, opravy na hrobových miestach a kolumbáriu sa musia dopredu nahlasovať prevádzkovateľovi pohrebiska, aby nedochádzalo k poškodeniu iného hrobového miesta. Uvedené práce sa vykonávajú iba v dopredu dohodnutom čase počas prevádzkových hodín prevádzkovateľa pohrebiska. Z ustanovení tohto článku nie je možné robiť výnimku. Prevádzkovateľ pohrebiska musí mať presnú evidenciu hrobových miest ako aj ich zmien.

§ 6 - Dĺžka tlecej doby

(1) Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby , ktorá je stanovená:

 1. 10 rokov – pre hrob,
 2. 20 rokov – pre hrobku,
 3. 30 rokov – pre urnu.

§ 7 - Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich činnosti potrebné pre zabezpečenie prevádzky pohrebiska

Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:

(1) Prevziať bez zbytočného odkladu ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak sú splnené podmienky uvedené v § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 131/2010 Z.z. a to:

(2) Úmrtie je doložené:

 • listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho,
 • pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov.

(4) Ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu je písomný súhlas orgánu činného v trestnom konaní:

 1. umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy pred pochovaním,
 2. prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska.

(5) Viesť evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať:

 1. meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom mieste,
 2. dátum uloženia ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania,
 3. záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
 4. meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba, názov obce ak je nájomcom obec,
 5. dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta (ďalej len nájomná zmluva) a údaje o zmene nájomcu,
 6. údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
 7. skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o vojnový hrob,
 8. údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu.

(6) Evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o:

 1. zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
 2. zrušení pohrebiska.

(7) Zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu.

(8) Vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov podľa § 19 zákona č. 131/2010 Z. z.

(9) Zabezpečiť , aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 19 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z. z.

(10) Dodržiavať dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods. 3 zákona č. 131/2010 Z. z.

(11) Dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 20 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z. z.

(12) Pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa § 22 zákona č. 131/2010 Z. z.

(13) Nakladať s odpadmi v súlade s osobitným predpisom.

(14) Chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením.

(15) Umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb.

(16) Písomne informovať nájomcu o:

 1. skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené.
 2. dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa, súčasne túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku.

(17) Ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu dobu primerane predĺžiť a na tento účel si vyžiadať posudok úradu, na základe tohto posudku upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska.

(18) Počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska. O takomto pripravovanom alebo už uskutočnenom zásahu je povinnosť bezodkladne písomne informovať nájomcu.

§ 8 - Spôsob nakladania s odpadmi

(1) Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta je povinný nájomca hrobového miesta a návštevník pohrebiska odviesť na miesto na to určené na pohrebisku.

(2) Je zakázané spaľovať odpad na pohrebisku.

(3) Stavebník je povinný stavebný odpad na vlastné náklady odviezť z pohrebiska.

(4) Odpad sa likviduje v kontajneroch umiestnených v priestoroch cintorína.

(5) Odvoz odpadu zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska dodávateľským spôsobom.

§ 9 - Režim údržby, čistoty a dezinfekcie prevádzkových priestorov domu smútku

(1) prevádzkové priestory, ostatné pomocné priestory a zariadenia na osobnú hygienu, technická vybavenosť, zriaďovacie predmety sa udržiavajú v dôkladnom poriadku a čistote,

(2) za týmto účelom sa vykonáva mechanická očista a dezinfekcia, ktorá je zameraná na ničenie a odstraňovanie mikroorganizmov.

 1. pri údržbe povrchov sa zachováva: - dvojfázový postup čistenia – najskôr mechanická očista za použitia syntetických čistiacich prípravkov v odporúčaných koncentráciách, ktoré sa pripravujú v teplej vode a potom vlastná dezinfekcia s prípravkami s dezinfekčným účinkom
 2. pri čistení sa dodržiavajú postupy pre prácu s prípravkami podľa doporučení výrobcu a používajú sa osobné ochranné pracovné pomôcky. Dezinfekčné roztoky sa pripravujú vždy čerstvé, čo najkratšiu dobu pred použitím. Musí sa dodržať predpísaná koncentrácia dezinfekčných roztokov odporúčaná doba pôsobenia.
 3. prípravky používané na:
  • mechanickú očistu: napr. Jar, Pur, tekuté prášky – Cif, Ata, čistiace prípravky – Fixinela, Domestos,
  • dezinfekciu: napr. Savo ChloramínB, Jodonal B, Forten Pomôcky na upratovanie sú označené a vyčlenené podľa spôsobu použitia, udržiavajú sa v čistote a po skončení práce sa vyčistia, vydezinfikujú a vysušia.
 4. frekvencia režimu údržby čistoty a dezinfekcie:
  • prevádzkové priestory, zariadenia pre osobnú hygienu, po použití a podľa potreby,
  • chladiaceho zariadenia: v prípade kontaminácie, po vyskladnení a podľa potreby.

(3) Zamestnanci:

 1. podľa druhu vykonávanej činnosti používajú pracovný odev a osobné ochranné pracovné pomôcky (plášť, rukavice, rúška na tvár) Pre odkladanie civilného odevu majú vyčlenený priestor, ktorý je vybavený vešiakom, stolom, stoličkami.
 2. dodržiavajú zásady osobnej hygieny:
  • pravidelné umývanie rúk tečúcou teplou vodou a mydlom s dezinfekčným účinkom.
  • pri kontaminácii rúk biologickým materiálom sa ruky umýjú a dezinfikujú prípravkom s bakrericídnym a virucídnym účinkom (Spitaderm konc., Septoderm – konc.)

(4) V dome smútku sú priebežne dopĺňané dostatočné množstvá čistiacich a dezinfekčných prostriedkov i toaletných potrieb.

(5) Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje pravidelnú evidenciu v denníku chladiaceho boxu. Zapisuje teplotu pri akej boli do boxu uložené telesné pozostatky. Do chladiaceho boxu sú ľudské pozostatky ukladané v truhle. Kapacita chladiaceho boxu sú 2 truhly, ktoré sú uložené na vozíku. Chladiace zariadenie má umývateľné povrchy. V chladiacom boxe sa udržiavajú ľudské pozostatky do času pochovania. V chladiacom boxe sa udržiava teplota v rozmedzí 0 °C až 5 °C.

§ 10 - Sankcie

Akékoľvek porušenie ustanovení tohto Prevádzkového poriadku je postihnuteľné ako priestupok podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, ak nepôjde o trestný čin. Regionálny úrad verejného zdravotníctva posudzuje porušenie zákonov a stanovuje sankcie za priestupky podľa § 32 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a iné správne delikty podľa § 33 uvedeného zákona.

§ 11 - Záverečné ustanovenia

(1) Na pohrebisku je zabezpečený zdroj úžitkovej vody na polievanie. Prístup nájomcov hrobových miest k vode na polievanie ovplyvňujú klimatické podmienky regiónu.

(2) Vývoz odpadov je zabezpečený dodávateľským spôsobom. Na spracovanie a uchovávanie osobných údajov sa vzťahuje osobitný zákon.

(3) Podnikateľské subjekty, pred vstupom na pohrebisko si vyžiadajú od prevádzkovateľa pohrebiska doklad „Povolenie na vstup na vykonanie prác“. Prevádzkovateľ pohrebiska skontroluje hrobové miesta pred a po ukončení prác. V prípade, že podnikateľský subjekt, ktorý vykonáva práce na základe objednávky od nájomcu hrobového miesta sa nevie preukázať povolením na vstup na vykonanie prác, je povinný uhradiť prevádzkovateľovi pohrebiska zmluvnú pokutu vo výške 50,00 €. V prípade opakovaného porušenia sa zmluvná pokuta zvyšuje na 100,00 €.

(4) V prípade ak podnikateľský subjekt, ktorý sa nachádzal na území pohrebiska spôsobí na jej území škodu, zodpovedá za dokumentovanú škodu v plnej výške. Škodu zdokumentuje prevádzkovateľ pohrebiska. Povolenie vstupu na pohrebisku sa nepovolí, ak objednávateľ prác je dlžníkom hrobového miesta.

(5) Prílohy:

 • cenník služieb
 • nájomná zmluva - vzor

§ 12 - Záverečné ustanovenia

(1) Na tomto VZN obce Nesluša sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Nesluši a to dňa 26. 06. 2015.

(2) Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli od 8.6.2015.

(3) Schválené VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli od 27.6.2015.

(4) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 13.7.2015.

(5) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Nesluši.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.