obrazok

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša

Obec Nesluša v zmysle § 6 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 20 ods. 2 a 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky dieťaťa v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša.

§ 1 - Úvodné ustanovenia

(1) Obec Nesluša je zriaďovateľom Základnej školy Nesluša

(2) Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa školského zákona, ak tento zákon neustanovuje inak. Zápis sa musí uskutočniť v termíne od 15. januára do 15. februára.

(3) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

§ 2 - Povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa

(1) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Nesluša. Ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu.

(2) Zákonný zástupca dieťaťa slávnostný zápis vykoná v dňoch: od 15. januára do 15. februára, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Zápis do prvého ročníka pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť slávnostného zápisu, bude každý pracovný deň do 15. februára.

(3) Zápis sa vykoná v budove Základnej školy Nesluša podľa čl. 1 ods. 2.

(4) Zákonný zástupca je povinný pri zápise uviesť tieto údaje:

  1. meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa;
  2. meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

(5) Po dohode školy so zákonným zástupcom dieťaťa je zápis možné vykonať aj v náhradnom termíne v súlade s § 20 ods. 2 školského zákona.

§ 3 - Sankcia

Obec je oprávnená kontrolovať dodržiavanie uložených povinností zákonných zástupcov dieťaťa a je oprávnená uložiť pokutu v zmysle § 37a ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov v prípade, že zákonný zástupca dieťaťa neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku.

§ 4 - Záverečné ustanovenia

(1) Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nesluša bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Nesluši číslo II-3/2015 dňa 29. 01. 2015 a účinnosť nadobúda dňa 12. 02. 2015.

(2) Všetky zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Nesluši.

Prílohy