obrazok

Všeobecne záväzne nariadenie č. 3/2008 obce Nesluša o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a stravníkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

Obec Nesluša v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 140 ods. 9 a § 141 ods. 5 a 6 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov, zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo vydáva všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a stravníkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Nesluša Obecné zastupiteľstvo Obce Nesluša podľa § 11, ods. 4 písm. g) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“).

Časť I. - Úvod

§ 1 - Úvodné ustanovenie

Týmto nariadením sa určuje:

 1. výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole,
 2. výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
 3. výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady za poskytovanie stravy v školskej jedálni,
 4. výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času.

§ 2 - Účel a predmet

(1) Toto nariadenie bližšie upravuje práva a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca„).

(2) Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na:

 1. čiastočnú úhradu nákladov na pobyt dieťaťa v materskej škole,
 2. na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube,
 3. na čiastočnú úhradu nákladov za poskytovanie stravy v školskej jedálni,
 4. na čiastočnú úhradu nákladov v centre voľného času.

(3) Príspevok je poplatok zákonného zástupcu na:

 1. čiastočnú úhradu nákladov na pobyt dieťaťa v materskej škole,
 2. čiastočnú úhradu za pobyt v školskom klube,
 3. čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov.

(4) Výška príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa a činnosť v materských školách, a školskom klube detí sa určuje na mesiac a školský rok.

(5) Pri výpočte výšky príspevku sa neprihliada na kalendárne dni neprítomnosti dieťaťa, štátne sviatky, školské voľná a školské prázdniny v termíne od 01. 09. do 30. 06. školského roka, pri materských školách od 01. 09. do 31. 07.

(6) Výška príspevku zákonného zástupcu za stravu je určená na deň. Pri vyúčtovaní poplatku sa postupuje nasledovne: Výška príspevku = počet prihlásených dní na stravu x sadzba príspevku.

(7) O spôsobe platenia príspevku rozhodne riaditeľ príslušnej školy, školského zariadenia po dohode s radou školy, radou rodičov, zriaďovateľom.

(8) Termín a spôsob platenia príspevkov v školách a školských zariadeniach určí riaditeľ príslušnej školy a školského zariadenie interným predpisom. Interný predpis musí byť riadne zverejnený na verejne prístupnom mieste v rámci budovy školy, školského zariadenia.

(9) Vyúčtovanie a spôsob platenia upraví riaditeľ školskej jedálne interným predpisom. Interný predpis musí byť riadne zverejnený na verejne prístupnom mieste v rámci budovy školskej jedálne a výdajnej školskej jedálne.

§ 3 - Pôsobnosť

(1) Toto nariadenie je záväzné pre všetkých zákonných zástupcov detí, ktoré navštevujú školy a školské zariadenia zriadené obcou Nesluša a to:

 1. školy
  • Základná škola Nesluša
  • Materská škola Nesluša
 2. školské výchovno - vzdelávacie zariadenia
  • Školský klub detí pri Základnej škole Nesluša
  • Centrum voľného času v Nesluši
  • Školské účelové zariadenia
  • Školská jedáleň pri Základnej škole Nesluša

(2) Zároveň sa vzťahuje toto nariadenie aj na dospelých stravníkov stravujúcich sa v Školskej jedálni pri Základnej škole Nesluša.

Časť II. - Materská škola

§ 4 - Poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

(1) Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materských školách určuje Obec Nesluša v súlade s ustanovením § 28 ods. 5 školského zákona, na základe návrhu riaditeľky materskej školy takto: S platnosťou od 01. 09. 2011

 1. v materskej školy bez právnej subjektivity na jedno dieťa do troch rokov sumou € 10,00;
 2. v materskej školy bez právnej subjektivity na jedno dieťa nad tri roky sumou € 7,00.

(2) Táto suma v súlade s § 28 ods. 6 školského zákona neprevyšuje 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa ustanovenia § 2 písm. c) zákona NR SR č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Opatrenia MPSVaR o úprave súm životného minima na dané obdobie.

(3) Príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci.

§ 5 - Oslobodenie od uhrádzania mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

(1) Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov, za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca dieťaťa zo zákona neuhrádza za dieťa:

 1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
 3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

(2) Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole po písomnom požiadaní na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

 1. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
 2. ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

§ 6 - Rozhodnutie o výške mesačného príspevku

(1) Rozhodnutie o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa riaditeľ príslušnej materskej školy v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 písm. c) a § 35 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(2) Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na obecný úrad v Nesluši, ktorý je týmto nariadením určený ako „druhostupňový“ orgán prostredníctvom riaditeľa príslušnej materskej školy.

Časť III. - Školský klub detí

§ 7 - Poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s činnosťou školského klubu detí

(1) Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí zriadeného Obcou Nesluša, určuje Obec Nesluša v súlade s ustanovením § 114 ods. 6 školského zákona takto: Školský klub detí pri Základnej škole Nesluša € 5,00/mesiac.

(2) Táto suma je v súlade s § 114, ods. 7 školského zákona neprevyšujú 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa ustanovenia § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Opatrenia MPSVaR o úprave súm životného minima na dané obdobie.

(3) Príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci.

§ 8 - Oslobodenie od uhrádzania mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s činnosťou školského klubu detí

(1) Zriaďovateľ školského klubu môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v školskom klube detí, ak zákonný zástupca o to písomne požiada predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa § 2 písm. c) zákona NR SR č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(2) Príspevok sa neuhrádza ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

§ 9 - Rozhodnutie o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s činnosťou školského klubu detí

(1) Rozhodnutie o výške mesačného príspevku, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa riaditeľ príslušnej základnej školy, ktorej je školský klub detí súčasťou, v súlade s ustanovením § 5, ods. 3 písm. j) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(2) Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na na obecný úrad v Nesluši, ktorý je „druhostupňový„ orgán, prostredníctvom riaditeľa príslušnej základnej školy, ktorej je školský klub detí súčasťou.

Časť IV. - Školská jedáleň

§ 10 - Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

(1) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na výživové dávky odporúčané Ministerstvom školstva SR.

(2) Obec Nesluša v súlade s ustanovením § 140 ods. 9 Školského zákona určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v Školskej jedálni Nesluša takto:

 1. deti z Materskej školy Nesluša vo vekovej kategórii od 2 do 6 rokov € 1,19 (desiata € 0,28; obed € 0,68; olovrant € 0,23),
 2. žiaci zo Základnej školy Nesluša vo veku od 6 do 11 rokov € 1,01,
 3. žiaci zo Základnej školy Nesluša vo veku od 11 do 15 rokov € 1,09,
 4. zamestnanci Základnej školy Nesluša € 1,19,
 5. cudzí stravníci € 2,65.

(3) Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov je vo výške € 0,10 na jedno poskytnuté hlavné jedlo (obed).

(4) Od príspevku podľa odseku 3 je oslobodený zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, ktoré žije v rodine, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a dieťaťa z rodiny, ktorej celkový príjem je najviac vo výške životného minima.

(5) Celkový príspevok stravníka, ktorý sa skladá z príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov, je splatný do 20. dňa kalendárneho mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom bude stravník odberať jedlo.

§ 11

Rozhodnutie o výške úhrady nákladov na nákup potravín, podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti odporúčané výživové dávky a finančných pasiem určujúcich rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a výšku režijných nákladov pre zamestnancov školy alebo školských zariadení a iných dospelých osôb, ktoré sa stravujú v školskej jedálni, zverejní riaditeľ príslušnej základnej alebo materskej školy ktorej je školská jedáleň súčasťou v súlade s ustanovením § 5, ods. 3 písm. j) a § 5 ods. 6 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Časť V. - Centrum voľného času

§ 12 - Poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s činnosťou centra voľného času

(1) Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centravoľného času zriadeného Obcou Nesluša, určuje Obec Nesluša v súlade s ustanovením § 116 ods. 6 školského zákona takto - Centrum voľného času Nesluša:

 1. veková kategória do 15 rokov € 1,00/mesiac,
 2. veková kategória nad 15 rokov € 2,00/mesiac,
 3. pre obe kategórie pri odovzdaní vzdelávacieho poukazu pre CVČ € 0,20/mesiac,
 4. pre obe kategórie pre prihlásenie do každého ďalšieho krúžku € 0,20/mesiac.

(2) Táto sume je v súlade s § 116, ods. 7 školského zákona neprevyšujú 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa ustanovenia § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Opatrenia MPSVaR o úprave súm životného minima na dané obdobie.

(3) Príspevok sa uhrádza vopred polročne, do konca prvého mesiaca v polroku.

§ 13 - Oslobodenie od uhrádzania mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s činnosťou centra voľného času

Zriaďovateľ centra voľného času môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v centre voľného času, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa § 2 písm. c) zákona NR SR č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

§ 14 - Rozhodnutie o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s činnosťou centra voľného času

(1) Rozhodnutie o výške mesačného príspevku, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času, vydá plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka riaditeľ centra voľného času, v súlade s ustanovením § 5, ods. 6 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(2) Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na na obecný úrad v Nesluši, ktorý je „druhostupňový“ orgán, prostredníctvom riaditeľa centra voľného času.

§ 15 - Záverečné ustanovenie

(1) Pokiaľ nieje vo všeobecne záväznom nariadení podrobnejšia úprava, k úhrade príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v materskej škole, školskom klube detí, centre voľného času a za poskytovanie stravy v školskej jedálni sa vzťahujú osobitné predpisy:

 1. zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 2. zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(2) Zmeny a doplnky tohto nariadenia sa môžu vykonať len všeobecne záväzným nariadením.

(3) Toto VZN bolo schválené uznesením č. 5/2008, zo dňa 31. 10. 2008 na základe § 11 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení.

(4) V zmysle § 6 odst. 3 zákona č. 369/1990 Z.z. O obecnom zriadení bolo VZN vyvesené dňa 30. 09. 2008 a zvesené dňa x.x.2008 pred zasadnutím obecného zastupiteľstva a v zmysle § 6 odst. 8 zákona č. 369/1990 Z.z. O obecnom zriadení bolo VZN, vyvesené dňa 30. 09. 2008 a zvesené dňa 31. 10. 2008 po zasadnutí obecného zastupiteľstva.

(5) Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia obecným zastupiteľstvom a účinnosť dňom 01. 09. 2008.

(6) V dokumente sú zapracované úpravy svchválené uznesením VIII./2011, bod B/1 na zasadaní OZ v Nesluši, konaného dňa 08. 09. 2011.

Prílohy

 • Dodatok č. 2 (pdf) schválený uznesením č. V-6/2017 dňa 01. 12. 2017.