obrazok

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2003 o podmienkach držania a chovu psov

Obecné zastupiteľstvo v Nesluši na základe § 6, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, § 13, odst. 1, zákona č. 337/1998 o veterinárnej starostlivosti v znení následných zmien a § 7 zákona č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení následných zmien vydáva na rok 2003 pre obec Nesluša toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN), ktorým sa upravujú podmienky držania a chovu psov.

§ 1

VZN upravuje podrobné podmienky evidencie držania ako aj usmerňovania chovu a počtu psov v domácnostiach, rodinných domoch, bytových domoch v podnikateľských organizáciách a ich pohyb v podmienkach obce Nesluša.

§ 2 - Vymedzenie pojmov

Na účely tohto VZN je zvláštnym psom pes:

 1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,
 2. používaný horskou službou,
 3. používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany,
 4. poľovný,
 5. ovčiarsky,
 6. vodiaci,
 7. používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku,
 8. nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
 9. voľným pohybom je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.

§ 3 - Evidencia psov

(1) Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov (ďalej len evidencia). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.

(2) Evidenciu vedie obec.

(3) Do evidencie sa zapisuje najmä:

 1. evidenčné číslo psa,
 2. tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
 3. meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
 4. umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,
 5. skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
 6. úhyn psa,
 7. strata psa.

(4) Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný.

(5) Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len „známka“) Na známke sa uvedie evidenčné číslo, psa, názov obce, kde je pes evidovaný, a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.

(6) Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obci, kde je pes evidovaný. Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu, ktorá nesmie byť vyššia ako 100,- Sk, vydať náhradnú známku.

(7) Miestny poplatok za psa sa platí podľa veku psa a to od 6-tich mesiacov.

(8) Cena známky na psa na území obce Nesluša sa stanovuje 20,- Sk náhradná známka na 20,- Sk.

§ 4 - Podmienky chovu psov

(1) Pri chove a držaní psov je nutné dodržiavať pravidlá hygieny ochrany zdravia a bezpečnosti občanov a v domoch radovej výstavby , aby vlastníci psa rešpektovali pripomienky spolubývajúcich susedov danéhoom vchode bytového domu.

(5) V prípade, že na chov psa bude zo strany vlastníkov alebo nájomcov bytov podaná oprávnená sťažnosť voči chovu psa v byte, napriek tomu, že sťažovateľ dal predtým k chovu súhlas obec zváži či nezruší chov v byte tomu občanovi proti ktorému bola sťažnosť vznesená. Pokiaľ by chovateľ psa v byte nerešpektoval záver obce z podanej sťažnosti bude voči nemu uplatnená sankcia podľa článku č. VII tohto VZN.

(6) Zakazuje sa ukončiť chov psa jeho vypustením ho do voľnej prírody.

(3) V rodinných domoch je možné zriaďovať chovnú stanicu psov pokiaľ táto bude spĺňať podmienky, ktoré určuje stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v znení následných zmien.

§ 5 - Vodenie psa

(1) Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

(2) Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.

(3) Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.

(4) Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi, oznámiť obci, kde je pes evidovaný.

(5) Vodiť psa je zakázané:

 1. do materských a základných škôl a do ich dvorov,
 2. do obchodov, všetkého druhu,
 3. do lekární a ambulancií,
 4. do kultúrnych a spoločenských zariadení,
 5. do reštaurácií, kaviarní, pohostinstiev, vinární, hotelov a ubytovní,
 6. do športových zariadení vrátane futbalových štadiónov,
 7. do obecných úradov,
 8. na detské ihriská a pieskoviská,
 9. do čakární.

§ 6 - Znečisťovanie verejných priestranstiev

(1) Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi je ten, kto psa vedie, povinný výkaly-exkrementy bezprostredne odstrániť, kto tak neurobí napriek upozorneniu občanom bude mu uložená sankcia podľa čl. VII. tohto VZN.

(2) Miesta na voľný pohyb a venčenie psov v obci Nesluša sa určujú:

§ 7 - Priestupky

(1) Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:

 1. neprihlási psa do evidencie,
 2. umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v čl. V.,ods. 1 a 2
 3. neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,
 4. neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky.

(2) Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak:

 1. neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
 2. nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá,
 3. neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,
 4. evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa,
 5. nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa.

(3) Priestupku sa dopustí ten vlastník psa:

 1. ktorý nebude rešpektovať povinnosť odstránenia znečistenia exkrementov po psovi (podľa čl. VI. odst. 1).

(4) Za priestupok podľa:

 1. odstavec 1 písmeno b, c, d, obec uloží pokutu do 500,- Sk; odstavec 2 písmeno d, eobec uloží pokutu do 500,- Sk; odstavec 3 písmeno a, obec uloží pokutu do 500,- Sk;
 2. odstavca 1 písmeno a, obec uloží pokutu do 2 000,- Sk; odstavca 2 písmeno a až c obec uloží pokutu do 2 000,- Sk;

(5) Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(6) Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.

(7) Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

(8) Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.

(9) Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 4.

§ 8 - Prechodné ustanovenia

(1) Obec upraví vedenie evidencie podľa zákona č. 282/2002 Z. z. do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti.

(2) Miestne poplatky za psov sú vyjadrené vo VZN č. v zmysle zákona č. 544/1990 Zb. v znení následných zmien.

§ 9 - Záverečné ustanovenia

(1) Toto VZN č. 28/2002 nadobúda účinnosť dňom . . .

(2) VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa . . 2003

(3) VZN bolo zvesené dňa . . 2003